Hul i naturbeskyttelsesloven

Bragt i Politiken 2 maj 2008

I dette forår viser det sig med al mulig tydelighed, at naturbeskyttelsesloven reelt er sat ud af funktion, når landbruget vil have mere jord under plov. Det er blevet meget klart med opdyrkningen af brakmarkerne. Kort sagt er svineproducenter bedre beskyttede end sjældne planter, fugle og dyr i den danske fauna. Vi taler med forargelse om et hul i skattelovgivningen, når den udnyttes til det yderste. Efter min mening kan man tilsvarende tale om et stort hul i naturbeskyttelsesloven, når dansk landbrug kan ødelægge og pløje sjældne naturtyper ned , sprede gylle og slam ind over fredet natur, belaste søer og vandløb med næringsstoffer, uden at det får nogen konsekvenser af betydning. I bedste fald bliver der, såfrem der foreligger beviser, givet en henstilling fra kommunens side om at stoppe ødelæggelserne, og i meget få tilfælde gives der en mindre bøde. Jeg formoder, at lovens hensigt er at beskytte natur. Hvis det ikke tilfældet, skulle dens navn måske ændres til Landbrugsbeskyttelsesloven.

Billedet viser en §3 eng som er blevet pløjet op, før og efter. Bakkerne i baggunden er gamle græsmarker der også er blevet taget ibrug. Jordens kvalitet er meget dårlig, opdyrkningen virker meningsløs. Og kan ummidelbart kun forklares med ønsket om et areal der kan spredes gylle på.

Det er fuldstændig uforståeligt for mig, at vi i 2008 efter 50 års miljødebat – ikke har formået at lave en lovgivning, som faktisk beskytter naturen. Vi skal have fjernet alle de undtagelser, som har betydet, at naturen på mange områder har været fredløs. Skal vi have en lov der virkelig beskytter naturen, skal den nødvendigvis virke til naturens fordel – og ikke fungere som et gummistempel uden blæk.

Peder Størup