Gyllespredning i skoven Read more

Gyllespredning i skoven

Skrevet af  Peder Størup Kilde Ritzau. Overudnyttelsen af den danske natur fortsætter, med uformindsket styrke. Senest har Miljøministeriet  åbnet op for gyllespredning i 10 % af vores fredskove, efter ønske fra Dansk Skovdyrkerforening. Vores natur er i forvejen voldsomt belastet af de mange millioner tons gylle der årligt spredes landet over, skal skovene nu også […]

Sjældne orkideer er forsvundet med brakken Read more

Sjældne orkideer er forsvundet med brakken

En af konsekvenserne af brakkens opdyrkning er ødelæggelse at voksesteder for orkideer, dette til trods for at orkideer er fredet. Her følger tre eksempler på ødelæggelse af voksesteder for orkideer: Fyn: Denne brakmark blev opdyrket i 2008.  Som det ses på billeder rummede arealet en meget stor bestand af maj gøgeurt men blev alligevel blev […]

Belastningen af naturen og miljøet er løbet løbsk Read more

Belastningen af naturen og miljøet er løbet løbsk

Naturbeskyttelse.dk mener at der er brug for at se på de totale omkostning for naturen og samfundet som industriproduktionen medfører, herunder landbruget. Det giver ikke mening, at tale om et erhvervs betydning for samfundet, uden at medregne de omkostninger det påføre omgivelserne og ikke mindst samfundet når der skal ryddes op. Dertil kommer, at det […]

Fødevarerminister: Brakken skal tilbage! Read more

Fødevarerminister: Brakken skal tilbage!

Naturbeskyttelse.dk har de sidste 2 år ihærdigt forsøgt at få politikkerne til at forstå, hvilken ulykke det var at opdyrke brakken og de 10.000 vis af naturpområder som forsvandt dermed. Det er selvfølgeligt glædeligt, at fødevarerministren erkender at brakken har værdi – men hvorfor skulle der ødelægges så meget god natur først? Billedet viser en […]

Nye oplysninger om truede arter Read more

Nye oplysninger om truede arter

By- og landskabsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og Videnscenter for Landbrug udgiver i dag informationsmaterialet “Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder”. Materialet skal gøre det nemmere for lodsejere at forvalte deres arealer på en måde, der bedst muligt sikrer beskyttelsen af yngle- og rastestederne for de såkaldte bilag IV-arter. Læs publikationen: (landbrugsdrift_og_beskyttelse) Læs […]

§3 naturen beskyttes stadigvæk ikke Read more

§3 naturen beskyttes stadigvæk ikke

Mere end  et år efter at Naturbeskyttelse.dk i Klima og Miljø på P1 rettede fokus på at §3-naturen opdyrkes, er der stadigvæk ikke taget aktive skridt til at beskytte vores natur bedre. Hidtil er det ikke blevet til andet end snak, og arbejdsgrupper. Altinget skriver: Det var tidligere miljøminister Troels Lund Poulsen (V), som på […]

Dokumentation – Danmarks natur ødelægges Read more

Dokumentation – Danmarks natur ødelægges

Kilde DN. Op til 15 % af de naturbeskyttede arealer er blevet opdyrket, afslører Danmarks Naturfredningsforening. Den nye undersøgelse dokumentere, at talrige små moser, heder, enge, overdrev og småsøer, der skulle være beskyttet af §3 i loven, forsvinder uden at det registreres hos myndighederne. – Med undersøgelsen dokumenterer DN sin påstand om, at der ikke er […]