Beviser i skovfusk sagen Read more

Beviser i skovfusk sagen

Graden af fusk og manipulation med skovenes tilstand  er meget omfattende.  Altinget skriver: Tabellen viser for naturtyperne Elle- og askeskove, 91E0, samt Skovbevoksede tørvemoser, 91D0, hvorledes en negativ klassifikation ændres til en mere positiv bedømmelse. Vurderingen U2 = dårlig naturtilstand er forsvundet og ændret til God/Ukendt eller U1 = ringe naturtilstand. (Foto: Nepenthes) Og Eksperter […]

Fusk med skovenes tilstand Read more

Fusk med skovenes tilstand

Kilde: Berlinske, Foto Peder Størup. Miljøministeriet bruger mafiametoder, lyder anklagen fra professor, efter at regeringen har presset fagfolk i deres bedømmelse af skovene. »Ministeriet vildleder Folketinget,« siger en anden ekspert. En række miljøeksperter retter nu en lammende kritik mod Miljøministeriet. Helt uden fagligt belæg har Miljøministeriet blæst på den vejledning, som de selv har bestilt […]

Read more

Gravhøje ødelagt i Nordjylland

Kilde: Nordjyske og Peder Størup Kulturarvsstyrelsen giver landmand graveforbud, fordi han har forgrebet sig på flere tusinde år gamle fortidsminder. Naturbeskyttelse.dk har set nærmere på ødelæggelserne og er dybt rystet over ødelæggelsernes omfang. Arkæologi og beskyttet natur er her buldozet ned i et lille vandhul beliggende 110 meter over havet. Flade Bakker vest for Frederikshavn […]

Nordens enge og overdrev forsvinder Read more

Nordens enge og overdrev forsvinder

Kilde: By- og Landskabsstyrelsen og Nordisk Ministerråd. Hvidvingen siddende på orkidee.  Foto Peder Størup. Arealer med enge, heder og overdrev går tilbage i Danmark og i Norden. Opdyrkning, skovrejsning og tilgroning har siden slutningen af 1800-tallet mere end halveret arealet. Udviklingen har betydet, at Danmark mistet nogle af sine mest artsrige naturtyper – de såkaldte […]

Read more

Straffrit at ødelægge naturområder

Kilde Altinget: Det kan være straf-frit at ødelægge beskyttede naturområder. Det viser en aktuel sag fra Ringkøbing-Skjern, som endnu en gang rejser spørgsmål om beskyttelsen af landets §3-naturområder. I den aktuelle sag er 21 hektar §3-beskyttet hede og overdrev blevet pløjet op. Overtrædelsen var så grov, at kommunens miljø- og teknikforvaltning indstillede til politikerne, at man skulle politianmeldte lodsejeren […]

Gift forbruget tordner i vejret Read more

Gift forbruget tordner i vejret

Skrevet af Peder Størup Forbruget af pesticider i landbruget tordner i vejret. Forbruget er steget med 20 % fra 2007 til 2008, til et årlig forbrug på 3.900 tons. Naturbeskyttelse er ikke i tvivl om, at der er en tydelig parallel mellem opdyrkning af natur og det store forbrug. Når nye arealer opdyrkes, tages sprøjtegift […]

Read more

Ødelæggelse af natur ved Horsens

Skrevet af Peder Størup Endnu et trist eksempel på den helt urimelige behandling, vores natur udsættes for, når landbrugsindustrien jagter jord til gyllen.  I dette tilfælde er det en  erosionsdal fra istiden ved Horsens, som fjernes fra landkortet. Kommunens biologer gør deres bedste for at beskytte naturen, men de må ofte se sig sat til […]

Miljøtilstandsrapporten – Natur og Miljø 2009. Read more

Miljøtilstandsrapporten – Natur og Miljø 2009.

Høringssvar til miljøtilstandsrapporten. Tvivl om Naturbesyttelseslovens reelle beskyttelse af naturen. Naturbeskyttelseslovens §3 er altafgørende for beskyttelsen af flora og fauna i det åbne land, og dermed for en sikring af biodiversiteten. I 2008 og 2009 er der rejst betydelig tvivl om den reelle beskyttelse og de beskyttede arealers tilstand. Der er stor usikkerhed om, hvor […]