Silkeborg motorvejen

Af Peder størup

I DEN GENOPSTÅENDE diskussion af Kombilinjens konsekvenser for Silkeborg fremstiller nogle modstandere af denne scenarier og konsekvenser, som forekommer stærkt overdrevne og i nogle tilfælde direkte forkerte. Eksempelvis påstås det, at forureningen vil forværres, at støjniveauet vil stige, og at de fredninger, der berøres af Kombilinjen, er lige så store som ved Resendallinjen. Det er efter min bedste overbevisning forkert.

Kritikerne maler et skræmmebillede
Kritikerne af Kombilinjen, deriblandt socialdemokraten Thomas Jensen, valgt i Silkeborg og Kaj Holst-Jørgensen ( JP 20.5.08) og senest JP`s Lederen (25.5.08) ynder at vælge citater, der passer ind i det skræmmebillede de prøver at tegne for Kombilinjen. Et skræmmebillede som ikke har hold i virkeligheden. Der findes mange andre citater som fortæller en helt anden historie. Århus amts embedesmænds vurdering og kommentar. Citat: “Ud fra en samlet vurdering af natur- landskabs- og miljøforhold er Kombilinjen at foretrække, idet vejlinjen i forhold til Resendallinjen har væsentlig mindre barriererevirkning for det vilde dyreliv og ikke påvirker det fredede og nationalt værdifulde landskab i Gudenådalen, der er udpeget som habitatområde. Med valg af Kombilinjen forbedres forholdene væsentligt ved den nuværendehovedvejs krydsning af Gudenåen. Linjens samlede støjbelastning er mindre end Resendallinjens. Kombilinjen er at foretrække frem for Ringvejslinjen, idet indgreb og barrierevirkning i byen er mindre og indgreb i Silkeborg Langsø undgås. Kombilinjens indgreb i Dyrehaven kan kompenseres med delvis overdækning af vejen.” Når det påståes, at kombilinjen skærer sig gennem byen , mener jeg, at det er en grov overdrivelse – den påstand ville have været mere rigtig, såfremt man havde valgt ringvejslinjen. Desuden er kombilinjen Sænket 3 m meter under terræn, og bliver sansynligvis overdækket på flere stræk, med mange krydsende passager derudover.

Imponerende smeltevandsdal
Det bliver hævdet om Resendallinje løsningen, at man har taget hensyn til Gudenådalen ved, at vejanlægget hæves op over området, og naturen derfor er næsten uberørt. Det må virkelig siges at være kun næsten – idet det føres på en blot 25 meter høj bro med dybe afgravninger i dalsiderne tilfølge. I VVM-redegørelsen står der om broen: “Broen vil dog fremtræde som et markant teknisk anlæg I kontrast til det vidtstrakte dallandskab, og broen vil kunne ses på stor afstand, ligesom trafikken vil kunne høres på stor afstand, selv om der opsættes støjskærme langs begge sider af motorvejen.” Det er vigtigt at holde sig for øje, at Kombilinien hovedsagelig vil gå gennem områder, som i forvejen er påvirket af byens støj og den støjbelastning, som hovedvej 15 afgiver. I VVM-redegørelsen står der om Resendallinien: “Resendallinjen forløber næsten udelukkende gennem et landskab uden store tekniske anlæg og væsentlige støjkilder.” Og: “Gudenådalen øst for Silkeborg er en af de mest imponerende smeltevandsdale i Danmark

Reduktion i luftforureningen
I VVM-redegørelsen fremgår det at Kombilinjen i forhold til idag ( 0-alternativet ) vil kunne reducere antallet af støjbelastede boliger med 79, reducere antallet af trafikuheld med personskade med 8 stk. pr. år. I byområdet vil kombilinjen medføre en reduktion i luftforureningen som følge af en aflastning af gennemkørende trafik. ” Desuden vil den afvikle Silkeborgs centrale trafik væsentligt mere effektivt. Når vejdirektotatets nye projektgrundlag foreligger, vil det stå uden for al tvivl, at kombilinjen er den absolut bedste løsning – og eneste gennemførlige løsning inden for en overskuelig fremtid.

Opdeles i etaper
Landspolitikerne og Silkeborg byråd burde også være opmærksomme på, at etableringen af Kombilinjen med fordel kan opdeles I etaper. Således kan man tage hensyn til Silkeborgs trafik mod Århus i første fase og dermed løse de trafikale problemer, der idag er stærkt stigende på denne strækning. I modsætning hertil skal Resendallinjen være fuldt etableret, før man kan få gavn af den. Et ofte hørt argument er, at fremskridtet ikke kan stoppes. Det er måske rigtigt nok, men vi har i den grad et ansvar for at styre det I den rigtige retning – og det er ikke gennem den fredede Gudenådal.

Højtråbende naturfolk ?
At der skulle være højtråbende, som man kunne læse i Jyllandspostens leder den 20.05.08 at forsvare den løsning som tager mest hensyn til naturen, og på mange områder faktisk også er den bedste i forhold til de menneskelige påvirkninger finder jeg ikke helt rimelig. På den anden side har jeg fuld forståelse for, at de borgere som bliver direkte berørt af motorvejen, lader føelserne komme til udtryk.

Havde man have valgt Resendallinjen, ville dette scenarie være blevet en realitet i den urørte og frede Gudenådal.

For evigt ville vi have mistet en urørt Gudenådal….. billedet er taget 50 meter fra Resendallinjens linjeføring.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code