Afgørelse Værneengene

11. april 2014  J.nr.: NMK-514-00030  Ref.: RTS-NMKN
AFGØRELSE
i sag om omlægning af arealer på Værnengene i Ringkøbing-Skjern Kommune
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 3, jf. naturtypebekendtgørelsens
2 § 2.
Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 26. august 2013 og
hjemviser sagen til fornyet behandling efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet3. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen
skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.
Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.
1 Lovbekendtgørelse

Afgørelse-18_vaernengene