Mindre iltsvind i 2008, men Mariager Fjord gisper

Ved de seneste målinger i midten af november var der kun iltsvind i afgrænsede områder i Øresund, Mariager Fjord samt i Bornholmsdybet. Dermed forventes iltsvindet i 2008 stort set at være afsluttet, og ilt-forholdene i 2008 har således været lidt bedre end gennemsnittet for perioden 2003 til 2007 på grund af de jævnlige hændelser med kraftig vind.

De områder, der i 2008 særligt blev berørt af iltsvind, var det Sydfynske Øhav, det sydlige Lillebælt, Aabenraa Fjord og Flensborg Fjord. I disse områder var der vedvarende kritisk lave iltkoncentrationer i omkring tre måneder samt forekomst af giftig svovlbrinte i bundvandet, og i disse områder kan der følgelig forventes skader på bundens dyreliv.

Trods det at iltsvindet blev lidt mindre i 2008, står det stadig meget skidt til for Mariager Fjord viser ny rapport fra DMU. Mariager Fjord er en af Danmarks smukkeste fjorde og burde være mest kendt som det blå bånd mellem smukke morænebakker. Desværre er fjorden de seneste årtier mest kendt for algevækst, iltsvind, fiskedød og bundvendinger. Fjorden er særlig udsat for følgerne af overgødskning med kvælstof og fosfor, især fordi den på grund sin dybde og langstrakte struktur har et meget langsomt vandskifte med Kattegat skriver Dmu.