Nye oplysninger om truede arter

By- og landskabsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og Videnscenter for Landbrug udgiver i dag informationsmaterialet “Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder”. Materialet skal gøre det nemmere for lodsejere at forvalte deres arealer på en måde, der bedst muligt sikrer beskyttelsen af yngle- og rastestederne for de såkaldte bilag IV-arter.

Læs publikationen: (landbrugsdrift_og_beskyttelse)

Læs mere om: artikel 12-reglerne om artsbeskyttelse af de såkaldte bilag IV-arter