Sæt ind ved kilden til kvælstofforureningen

Det er vigtigt, at vi gør en indsats for at bevare de forskellige danske naturtyper. Hederne, der engang dækkede store dele af Danmark, er til dels menneskeskabte og de har derfor også stor kulturhistorisk betydning. Hedens betydning understreges af, at hedelyng og heden som naturtype er en del af den danske naturkanon, påpeger Karen Ellemann.

Naturbeskyttelse kvitterer for tiltagene til naturgenopretningen af de jyske heder og miljøministerens forståelse for, at der er brug for en indsats, for at disse ikke forsvinder. En rydning af træer og fjernelse af næringsstoffer er helt centrale tiltag, men for ikke at skulle bruge 30 millioner kr. igen om en kort årrække, er det nødvendigt, at vi sætter ind overfor kilden til problemet. Den luftbårne ammoniak- og kvælstoforureningen er den primære grund til, at den oprindelige, nøjsomme hedevegetation kvæles af træer og andre næringsdominerende arter. Udledningen af kvælstof og ammoniak til luften fra transport og industri rammer også samfundet økonomisk – de 30 millioner kr. vil blive til mange hundrede millioner i de kommende år, hvis vi ikke begrænser kilden til forureningen. Det foreslås derfor, at der pålægges en afgifter pr kilo kvælstof, der udledes til omgivelserne. En sådan afgift vil være i tråd med “forurener betaler”- princippet og vil kun ramme de virksomheder, som ikke har styr på produktionen og forureningen.

30 millioner til redningsplan for de jyske heder