Invasiv trussel fra energiafgrøder

Det glæder Naturbeskyttelse.dk at Europarådet nu advarer om at nye afgrøder til produktion af biobrændstoffer øger risikoen for at nye arter spredes og fortrænger hjemmehørende arter. Truslen mod mangfoldigheden af planter og dyr øges, når nye planter indføres for at blive brugt til produktion af biobrændstoffer, konkluderer en rapport fra Europarådet. Rådet anbefaler, at nye arter undersøges meget nøje, før det bliver tilladt at sætte dem ud på markerne. Flere lande har allerede oprettet omfattende systemer til risikovurdering af nye plantearter. Ifølge rapporten er de oprettet i Centraleuropa, USA, Australien og Italien.

Undersøgelsen gør opmærksom på at  afgrøder til biobrændstoffer ikke bør dyrkes tæt på vandløb, eller økologiske korridorer, da vandløbene kan sprede de invasive sorter. Regeringens ønske om etablering af energipil i 10 meters bræmmerne langs vandløbene, samt i ådalene synes at være i direkte strid Europarådets anbefalinger. Billedet er fra undersøgelsen, og et eksempel på hvor der ikke bør plantes energiafgrøder.

Rådet anbefaler yderligere, at dyrkere af energiafgrøder tegner forsikringer, så eventuelle skader på naturen kan godtgøres.

Rapporten: Invasiv trussel

Naturbeskyttelse.dk har forsøgt at få miljøministeriet til at svare på om energipil kan udgøre en trussel, det kom der følgende svar ud af efter 10 måneder.

Tak for dit spørgsmål vedrørende energipil som invasiv art. Jeg skal starte med at beklage det sene svar.
Miljøministeriet har ikke hjemmel til at stille krav om undersøgelse af planters, herunder energipils, potentielle risiko for at optræde invasivt i den danske natur, hverken ved import eller udplantning.
Med venlig hilsen
Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen

Pil er idag et stort problem i den danske natur. Dansk sorter krydser sig let med udenlandske og fremmede invasive sorter. Rissikoen for at der vil opstå kloner som fremtræder meget mere aggressivt i deres vækst,  end de oprindelige danske sorter bør tages alvorligt af regeringen.