Serviceeftersyn af naturbeskyttelseslovens § 3

Serviceeftersynet af naturbeskyttelseslovens § 3 blev igangsat af miljøministeren den 1. februar 2010 (læs pressemeddelelsen her) efter længere tids debat. Eftersynet omfatter en analyse af kvaliteten af registreringen af § 3-naturen, kommunernes administration, mulighederne for forbedret håndhævelse og en forbedret informationsindsats overfor lodsejere.

§ 3-beskyttelsen omfatter søer og vandløb, heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev. De beskyttede områder udgør noget af den mest værdifulde natur i Danmark. § 3-områderne er spredt over hele landet og er afgørende levesteder for mange vilde dyr og planter. Samlet udgør områderne ca. 9 % af landets areal og repræsenterer både nogle af de flotteste og mest besøgte naturområder i Danmark. Samtidigt er mange af § 3-områderne små lokale oaser for det helt lokale dyre- og planteliv.

Læs resten her: Serviceeftersynet af naturbeskyttelseslovens § 3

Naturbeskyttelses foreløbige kommentar:

Det bliver interessant at gå i dybden med undersøgelsen, og ikke mindst få svar på om undersøgelsen har vurderet de arealer kommunerne og amterne har taget ud af beskyttelsen. Kritikken fra Naturbeskyttelse har ikke gået på om det var amtet, eller kommunen der var skurken, men alene, at mange tusinde registrerede naturbeskyttede arealer fremstår opdyrkede og at et langt større areal som aldrig er blevet registrere også er blevet opdyrket.

Naturbeskyttelse skrev i november 2009 Flere ressourcer til kommunernes miljøafdelinger