Naturen er med i regeringrundlaget

Endelig har en regering  taget ordet natur til sig, og ikke som hidtil hvor ordet er forsvundet mellem alt fra vindmøller til vandmeloner i miljødebatten. I regeringsgrundlaget står der:

NATUREN – GRØN VELFÆRD FOR ALLE
Sikring og udvikling af en varieret og mangfoldig natur, der er tilgængelig og til glæde for alle i både hverdag og ferier, er og bør være en central del af Danmarks værdi- og velfærdspolitik. Alene af den grund vil regeringen give en ambitiøs naturpolitik høj prioritet. Arter som agerhøne og hare der er tidligere var karakteristiske for det danske agerland er i dag på listen over udsatte arter. Storken kan ikke finde tilstrækkelig med føde til at yngle i
Danmark. Det er håndgribelige tegn på at den intensive landbrugspraksis fylder alt for meget i det danske landskab. Undersøgelser viser, at Danmarks natur generelt mangler plads og er for lidt sammenhængende. Der er brug for at gøre naturen og den biologiske mangfoldighed mere robust over for blandt andet klimaændringer. Det vil samtidig gøre naturen mere attraktiv for friluftsliv, turisme og daglig rekreation.
På trods af enkelte positive tendenser udvikler Danmarks natur sig samlet set desværre klart negativt.

Regeringen vil derfor fremlægge en Naturplan Danmark, der vil have til hensigt:

  •  at sikre, at naturens mangfoldighed, variation og skønhed bevares og udvikles påen måde, der er bæredygtig og til gavn for velfærden og menneskers trivsel i Danmark,
  • at der skabes mere natur og etableres mere skov – også bynært
  •  at sikre Danmark som et varieret, spændende og attraktivt land med en rig natur med sammenhængende naturområder og et rent miljø, også til havs
  • at medvirke til at gøre Danmarks natur mere robust over for følgerne af de klimaændringer, der synes uundgåelige,
  • at bidrage til at reducere Danmarks klimaforurening og
  •  som tager udgangspunkt i EU og FN beslutninger og love om havmiljø, vandmiljø, naturbeskyttelse og biodiversitet.

Natur- og landbrugskommission

Regeringen vil nedsætte en hurtigt arbejdende uafhængig natur- og landbrugskommission til udarbejdelse af forslag til løsning af
landbrugets strukturelle og økonomiske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan erhvervet kan bidrage i klimaindsatsen
og til miljø- og naturindsatsen.

Læs om naturen fra side 31 – 34 i regeringsgrundlaget. Regeringsgrundlaget