Fart på naturdannelsen

Fagprojekt: Anne Katrine Dahl-Nielsen, K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T

Genopretning af kalkoverdrev på tidligere agerjord ved udpining gennem høst af afgrøder

1.1 Introduktion
I Danmark er spontan succession på agerjord koblet med græsning og høslet den mest anvendte metode til at danne overdrev og historisk set er dette også den oprindelige måde at gøre det på. Imidlertid er der sket store omvæltninger i landbrugsdriften siden 2. verdenskrig, hvor man indførte brugen af kunstgødning og kemisk ukrudtsbekæmpelse (Agger et al. 2002). De store mængder gødning, der hvert år tilføres markerne, har skabt en markant anden udgangssituation for udvikling af overdrev på tidligere ager. For at komme den ændrede udgangssituation til livs er der udviklet forskellige indledende jordbehandlingsmetoder. I denne rapport vurderes effekten af forskellige tiltag til næringsstofudpining på tidligere agerjord på kort sigt på et areal i umiddelbar nærhed af Høvblege på Møn. Dette gøres på baggrund af kvantitative og kvalitative floraregistreringer, analyser af vægtede Ellenberg-værdier samt brug af diversitets- og dissimilaritetsindex. Ligeledes undersøges den eksisterende videnskabelige litteratur vedrørende fjernelse af næringsstoffer, og resultater og forsøgsdesign diskuteres i lyset heraf. Download Rapporten her: Fart på naturdannelsen.