Nyt redskab til at prioritere støttekroner til natur

Fødevareministeriet har fået nyt redskab til at prioritere støttekroner til natur

Århus Universitet har udviklet et nyt redskab, som kortlægger områder med høj naturværdi, de såkaldte High Nature Value (HNV) områder. HNV-kortet kan bruges af NaturErhvervstyrelsen til at målrette tilskud til områder med høj naturværdi. HNV er en EU indikator, der er knyttet til anvendelsen af midler i landdistriktsprogrammet.

 Målretning af midler i landdistriktsprogrammet

NaturErhvervstyrelsen har finansieret HNV-rapporten, og udviklingsarbejdet er foregået i et tæt samarbejde mellem Århus Universitet, NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen. Du kan læse hele HNV-rapporten ved
at klikke på et link nederst i nyheden. HNV-indikatoren skal anvendes i forbindelse med det kommende landdistriktsprogram 2014-20, og dermed bidrage til at optimere anvendelsen af støttekroner.

Vicedirektør Karsten Biering Nielsen i NaturErhvervstyrelsen udtaler om redskabet: ”I en tid, hvor vi vil forfølge mange forskellige indsatser for natur og miljø, og hvor budgettet er stramt, så er det helt essentielt at vi bruger pengene så effektfuldt som overhovedet muligt. Jeg ser HNV-redskabet som et middel på denne vej.”

I fokus for HNV-redskabet er de støtteordninger, hvor biodiversitet er hovedformålet, fx tilskudsordningen til Pleje af græs- og naturarealer. Med HNV-redskabet kan NaturErhvervstyrelsen målrette tilskud til de områder, hvor der findes noget værdifuldt i forvejen, og dermed opnå den bedst mulige effekt. Det kan tage generationer og mange flere ressourcer at genskabe værdifulde naturtyper, hvis de først er forsvundet.

Værdisætning af arealer

I Natura 2000-områderne er man langt fremme med den geografiske målretning og prioritering, baseret på den kortlægning og overvågning af naturen, som allerede foretages i disse områder. Udenfor Natura 2000 områderne findes ikke samme viden, så det er her potentialet i særlig grad ligger for at anvende det nye HNV-redskab.

EU anviser, at HNV-indikatoren bygger på tre områder:

  1. halvnaturarealer, fx enge, heder og overdrev
  2. mosaiklandskaber med mange levende hegn, vandhuller og andre småbiotoper
  3. områder, der huser særlige eller truede arter.

Århus Universitet har på denne baggrund udviklet en HNV-indikator, som er særligt tilpasset danske forhold.

HNV-redskabet bygger på en naturmæssig værdisætning af arealer, som er afhængige af landbrugsdrift. Alle HNV-arealer er tildelt point på en skala fra 1-14.

Jo højere point-score desto højere naturværdi. Den højeste pointscore opnås når der er registreret mange sårbare eller truede arter på arealet, men også andre parametre spiller ind. Alle brugbare artsregistreringer er medtaget – planter, svampe, fugle og insekter m.fl. – for at HNV-redskabet kan give NaturErhvervstyrelsen den bedst mulige viden om naturkvaliteten på arealer i det åbne land.

Point for naturkvalitet gives også på baggrund af data, som udtrykker potentiale for god natur. Det kan f.eks. være arealernes hældning, nærhed til kyst og å, beskyttet natur og småbiotoper såsom levende hegn. Endeligt gives point, hvis arealet er ekstensivt dyrket eller dyrket økologisk. læs resten her HNV-redskabet  eller download rapporten HNV