EU-Domstolen udtaler sig om vandrammedirektivets begreber ”miljømål” og ”forringelse af tilstanden”

Skærmbillede 2015-09-22 kl. 14.24.31Kilde: Kammeradvokaten.

EU-Domstolen forholder sig til rækkevidden af vandrammedirektivets bestemmelser om miljømål i artikel 4, herunder forståelsen af begrebet ”forringelse af tilstanden” af et overfladevandom.

Dommen siger:

  • at vandrammedirektivets artikel 4 indfører en forpligtelse for medlemsstaterne – og ikke blot er en angivelse af principper uden bindende karakter.
  • at medlemsstaterne ifølge artikel 4, stk. 1, litra a) har pligt til at vedtage alle de foranstaltninger, som kan forhindre en yderligere forringelse af de vandområder, der er fastsat et indsatsprogram for, samt bestræbe sig på ved anvendelse af alle midler at beskytte, restaurere og forbedre vandområderne for i sidste ende at opnå god tilstand for disse.
  • at medlemsstaterne – medmindre der indrømmes en fravigelse – er forpligtede til at nægte at godkende et enkeltprojekt, såfremt det kan medføre en forringelse af tilstanden for et overfladevandområde, eller når det indebærer risiko for, at der ikke opnås en god tilstand for overfladevand eller et godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand for overfladevand på den i direktivet fastsatte dato.
  • at ”forringelse af tilstanden” foreligger, når mindst et af kvalitetselementerne som omhandlet i direktivets bilag V forringes med en klasse, selv om denne forringelse ikke fører til, at hele overfladevandområdet rykker en klasse ned.

Læs hele artiklen ved at klikke på billedet til højre.