DVPI OG ØKOLOGISK TILSTAND: KARAKTERISTIK AF PLANTESAMFUNDENE OG RELATION TIL PÅVIRKNINGER

Skærmbillede 2015-11-13 kl. 09.57.06Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi 2015

Mere end 90 % af de danske vandløb er blevet kanaliserede, hovedsageligt iperioden 1920-1960, med det formål at sikre afvanding af de vandløbsnære arealer. Den omfattende kanalisering har medført tab af en lang række levesteder i vandløbene (Brookes, 1985). Således er både levesteder der knytter sig til de grovere substrater i strygene og habitater i de langsomt flydende delvist afsnørede dele af vandløbet forsvundet. Mange arter af planter, der er knyttet til disse habitater, har oplevet en markant tilbagegang siden de første reguleringer fandt sted.

I rapporten beskrives de plantesamfund, der ligger bag en given DVPI klasse, herunder hvad disse plantesamfund fortæller om vandløbets økologiske tilstand samt, hvorledes disse er relateret til påvirkninger i vandløbene.

Læs rapporten, og bliver kloger på de danske vandløb og plantesamfundene i dem.