Ny miljø- og fødevareminister bliver Esben Lunde Larsen

Ny miljø- og fødevareminister bliver Esben Lunde Larsen

Esben Lunde Larsen har overtaget ansvaret for at stoppe tabet af biodiversitet inden 2020, og såfremt der skal være et lille håb for at nå det mål, skal der sættes massivt ind både i det åbne land og i skovene.

16 og 2 måneder år er gået siden FN-mødet i Rio, hvor biodiversitetsmålsætningen blev vedtaget. I Danmark har vi siden 2000 haft 4 år med en rød regering og 12 og 2 måneder med en blå. I 2020 skal tabet af biodiversitet være stoppet, i de 16 år der er gået er Danmark ikke kommet tættere på at nå målsætningen.

90 procent af naturtyperne og 39 procent af arterne under EU’s Habitatdirektiv har ugunstig bevaringsstatus.

Skærmbillede 2015-11-06 kl. 08.10.47

Naturbeskyttelse.dk kommere her med 10 konkrete forslag, til hvad den ny minister eller et flertal i folketinget kan gøre for at begrænse og forhåbentlig helt få stoppet tabet af plante- og dyrearter i Danmark.

       Naturbeskyttelse.dk foreslår:

  • At der ikke slækkes på §3- naturbeskyttelsen, men sikres, at lovgivningen overholdes og styrkes for både våd og tør natur.
  • At arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 og skov udlagt som natur fritages for jordskatter.
  • At øget gødskning kun tillades mod, at jord tages ud af drift op til natur. Eksempelvis: Ved ønske om øget gødskning med 20 % på 10 ha skal 2 hektar ud af drift.
  • At der arbejdes med en naturens planlov, som kan sikre naturen store og robuste områder på land og i havet.
  • At mulighederne for ekstensiv helårs- og vintergræsning forbedres, og der arbejdes med en plan for udsætning af robuste heste og kvægracer i skov og lysåben natur.
  • At al hugst på 55.000 ha af statens skovarealer stoppes inden 2020, og at der laves en klar biodiversitetsplan for de resterende, med mulighed for mageskifte, så produktionsskov kan byttes væk for privat naturskov.
  • At minimium 50 % af alle offentlige skove skal være udlagt som naturskov senest i 2020.
  • At der afsættes midler, så det bliver attraktivt for private lodsejere at tinglyse skov og lysåbne arealer som natur.
  • At staten overtager konkursejendomme med mulighed for at lave jordfordeling, så dårlige jorder kan udlægges til natur mod, at landmænd overtager robuste produktionsjorder.
  • At midlerne til skovrejsning og urørt skov ligger i samme pulje, og at der først bruges penge på skovrejsning, hvis der er ubrugte midler. Ansøgninger om støtte til urørt skov eller naturskov, har altså første prioritet.