Så fik naturen og vejen en omgang kunstgødning

Op til 15 meter udenfor marken endte gødningspillerne. Nu er det så blevet tilladt at gødske endnu mere med vedtagelsen af landbrugspakken, og forureningen og naturforringelserne vil fortsætte. Intet i landbrugspakken beskytter naturen op til markerne mod den øgede forurening.

Sårbare §3- arealer belastes med flere næringsstoffer

Der er ikke lavet beregninger for, hvor mange ekstra kilo kvælstof og fosfor de §3 beskyttede arealer udsættes for ved en ophævelse af den nuværende kvælstofnorm. Ofte vil det være de naturarealer, der ligger tættest på markerne, som udsættes for den største næringsbelastning. Dette skal ses i lyset af, at en stor del af de §3 beskyttede arealer i forvejen er udsat for en for høj næringsbelastning, og at det er en væsentlig grund til den ugunstige bevaringsstatus, de er i. 90 procent af naturtyperne og 39 procent af arterne under EU’s Habitatdirektiv har ugunstig bevaringsstatus. En højere gødningsnorm vil med stor sandsynlighed medføre tilstandsændring i de beskyttede naturområder, hvilket vil være i strid med Naturbeskyttelsesloven og en række EU-direktiver. Det vil dertil gøre det sværere at nå målet om at få stoppet tabet af biodiversitet i 2020. Der er ingen afværgeforanstaltninger i Landbrugspakken, som sikrer de naturbeskyttede områder en direkte og konkret beskyttelse.