Kreativ bogføring af naturens tilstand i Finansministeriet

Finansministeriet hævder at vi er godt på vej til at opfylde de 17 verdensmål.

For målsætning 20 – om at standse tilbagegangen for biologisk mangfoldighed skriver finansministeriet i rapporten på side 32 at: “Det giver sig udtryk i, at en stor del af de terrestriske og marine naturtyper er påvirket i en grad, så de iflg. EU er i ugunstig bevaringsstatus. Der er dog tegn på, at udviklingen er vendt, bl.a. som følge af målrettet indsats, fx i forhold til højmoser og visse arter.

Men kan det nu passe?

For ser man nærmere på den videnskabelig dokumentation for naturtypernes tilstand, så er der tale om en forværring for hovedparten af naturtyperne –  eller 11 ud af 17. At naturtilstanden ikke er forværret for de andre, betyder ikke at de har det godt, men at der eksempelvis ikke er “entydige tegn på en forbedring eller forværring af tilstanden” De mest positive formuleringer er “relativt stabile” og “nogenlunde stabil”.

At bruge højmoser og visser arter som argument for, at udviklingen er vendt, må vist betegnes som meget kreativ bogføring af naturens artsrigdom, der nok ikke vil kunne klare en kritisk revision.

En sammenfatning af dokumentation for 17 af naturtypernes naturtilstand kan læses her: