Regeringen vil have lov af EU til at udskyde vandmiljø-deadline – igen!

” I relation til evalueringen af vandrammedirektivet har Miljø- og Fødevareministeriet imidlertid i forbindelse med implementeringen af vandrammedirektivet i Danmark erfaret, at tidsmæssige, naturgivne, praktiske og økonomiske udfordringer gør det vanskeligt fuldt ud at nå miljømålene for alle opstillede kvalitetselementer med udgangen af tredje planperiode. Der er derfor behov for i planperioder udover 2027 at kunne fastsætte indsatser med henblik på at nå miljømålene fuldt ud. Samtidig bør medlemslandene få mulighed for i et vist omfang at gøre brug af direktivets undtagelsesbestemmelser om fristforlængelse i artikel 4, nr. 4 efter 2027. Brevet til EU-kommissionen kan downloades herunder: