Århus er bekymret for grundvandet

Tekst og foto Peder Størup

Opdyrkning af brakmarker udgør en trussel mod drikkevandet.

Århus Teknik og Miljø udtaler, at »ophævelsen af braklægningen er en så drastisk ændring i dyrkningspraksis, at kommunen må revurdere de gældende planer med henblik på at vurdere, om der er behov for supplerende modforanstaltninger«.

Der er ingen tvivl om at bekymringerne er velbegrundede. de undersøgelser af brakkens placering naturbeskyttelse.dk er ved at lave viser, at brakmarkerne var placeret på de letteste jorde og ofte beliggende ned til åer og vådområder. Derfor kan belastningen af grundvandet og vandmiljøet være meget højt sammenlignet med marker beliggende på robuste jorde. Mange af brakmarkerne, har tidligere været græsmarker og generelt ikke været dyrket særlig intensivt, grundet deres jordkvalitet og placering. Det må antages at miljørisikoen kan være meget høj, med alvorlige følger for vores miljø såfremt der ikke skrides ind øjeblikkelig.

Brakmark opdyrket i dette forår, belligende helt ned til vådområder og kildevæld.

Følgende artikler blev bragt i Århus Stifttidende 23 juni

Landmænd dyrker jorden som aldrig før: Læs artikel

Permanent fritagelse: Læs artikel

Rådmand raser over ophør af braklægningsordningen: Læs artikel

Mere jord – mere gift: Læs artikel