Danmarks internationalt beskyttede arter

Siden habitatarter.dk giver en rigtigt godt overblik over de arter som vi er forpligtet til at værne særligt om af EU.

I 1992 vedtog Det Europæiske Råd habitatdirektivet ”Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter”. Direktivets primære sigte er at bidrage til sikring af den biologiske mangfoldighed gennem bevarelse af naturtyper (habitater) samt plante- og dyrearter af betydning for fællesskabet inden for medlemsstaternes områder. Arterne der skal beskyttes er beskrevet på habitatdirektivets bilag II, IV og V.


Billedet viser den strengt beskyttede stor vandsalamander.