Danmark er blevet stævnet for vandplaner

EU-Kommissionen har nu stævnet Danmark for ikke at leve op til Vandrammedirektivet. Danmark har ikke overholdt  direktivets artikel 13 og 15, der siger, at medlemslandene skulle have udarbejdet vandplanerne inden 22. december 2009 og senest 22. marts 2010 have sendt de endelige vandområdeplaner til Kommissionen.

EU’s miljøkommissær, Janez Potočniks i april varslede i april, at Kommissionen ville stævne Danmark for ikke at leve op til tidsfristerne i vandrammedirektivet.  7 juli modtog Miljøministeriet den officielle stævning. Regeringen skal inden 17. september svare på stævningen, men allerede nu er embedsmand fra Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Miljøministeriet ved at nedsætte en procesdelegation, som skal forberede den kommende retssag.

De danske vandplaner var som bekendt i høring i foråret, men er endnu ikke vedtaget. Regeringen stiler mod at vedtage vandplanerne i løbet af efteråret. Lykkes det at få vandplanerne færdige, bliver det næste store spørgsmål om regeringens  vandplanerne kan leve op til EU`s  målsætninger og miljømål.

Naturbeskyttelsen.dk vurdere at det langtfra er sikkert, at EU vil acceptere regeringens reducere målsætninger fra de 19.000 tons  til 9000 tons kvælstof. Ikke mindst set i lyset af at Miljøministeriet og   miljøcentre i 2009, lavede en indledende basisberegning som nåede frem til et reduktionsbehov på 30.582 ton.

Yderliger er det betænkeligt at de 8000 tons faktisk er et efterslæb fra Vandmiljøplan III. Planen slog blandt andet fejl, fordi landbruget ikke frivilligt etablerede randzoner. Et lidt groft regnestykke viser altså at regeringen vil reducere kvælstof tabet med 1 tons, udover det der skulle have været reduceret i vandmiljøplan III fra 2004.