Danmark er blevet stævnet for vandplaner Read more

Danmark er blevet stævnet for vandplaner

EU-Kommissionen har nu stævnet Danmark for ikke at leve op til Vandrammedirektivet. Danmark har ikke overholdt  direktivets artikel 13 og 15, der siger, at medlemslandene skulle have udarbejdet vandplanerne inden 22. december 2009 og senest 22. marts 2010 have sendt de endelige vandområdeplaner til Kommissionen. EU’s miljøkommissær, Janez Potočniks i april varslede i april, at […]

Landmænd pløjer natur op i Norddjurs Read more

Landmænd pløjer natur op i Norddjurs

Kilde P4 Der er så dejlig ude på landet med enge, moser, heder og overdrev. Men alt for ofte pløjer landmanden det dejlige op. Brandærgerligt Det er brandærgerlig, siger miljøkoordinator Annette Madsen fra Norddjurs Kommune. 7 til 8 procent af kommunen er enge, moser, heder  og overdrev, og sidste sommer og denne sommer har kommunen været […]

Naturkød beskytter dig mod GMO-foder Read more

Naturkød beskytter dig mod GMO-foder

Kilde Politikken Femten millioner danske grise, fire millioner æglæggende høns og hovedparten af alt kødkvæg og malkekøer vokser i dag op på genmodificeret soja eller majs dyrket i udlandet. »I udgangspunktet kan man gå ud fra, at der er genmodificeret foder i alle foderblandinger til konventionelle slagtesvin og æglæggende høns«, siger chefkonsulent Bruno Sander fra […]

Read more

Biomasse er ikke løsningen

Naturbeskyttelse.dk. Bragt i Altinget.dk. Naturbeskyttelse.dk deler ikke Dansk Energis, Concitos og Landbrug & Fødevarers begejstring for biomasse. Af følgende grunde: Produktion af energi på baggrund af husdyrgødning vil være en meget ustabil og miljømæssigt problematisk kilde til energi. Hvad vil man gøre, hvis husdyrproduktionen ikke længere er rentabel i Danmark og gyllen forsvinder? Med investeringer […]

Read more

Oversvømmelser – en selvskabt plage

Mange af de oversvømmelser vi oplever i denne tid, forværres af de meget store og intensivt drænede landbrugsjorde. Det skaber en unaturlig hurtig afstrømning til åerne, og rammer byerne med oversvømmelser. Den bedste og billigste løsning er at stoppe dræning og grøftning i landbrugslandet, genslynge åerne og generelt udtage jorde som ikke naturligt kan holde […]

Landbruget skal skifte spor for at overleve Read more

Landbruget skal skifte spor for at overleve

Økonomiprofessor Søren Kjeldsen-Kragh mener at Dansk landbrug bør fokusere mindre på stordrift og mere på kvalitet. I en artikel i tidskrift for Landøkonomi, nr. 2, juni 2010 uddyber han hvorfor der skal skiftes spor. Download artiklen her. Har_dansk_landbrug_valgt_et_forkert_spor Han er af den overbevisning, at dansk landbrug skal leve op til tre opgaver: Landbruget skal sikre […]

Gylleudslip dræber over 100.000 fisk Read more

Gylleudslip dræber over 100.000 fisk

Kilde DR og Størup. Det har kostet flere hundredtusinder fisk på en strækning af 20 kilometer af Uggerby Å livet, at en landmand torsdag ved et uheld lukkede store mængder gylle ud i det nordjyske vandløb. DR P4 Nordjylland oplyser, at forureningen primært har ramt fiskeynglen, og at lystfiskernes mangeårige arbejde med et genoprette en […]

Kronikker: Naturen og Dyrevelfærd Read more

Kronikker: Naturen og Dyrevelfærd

Ikke en frø, ikke en fugl, ikke en fisk … »Biodiversitet og økosystemer er fundamentet for økonomisk velstand, social velfærd og livskvalitet«. Sådan skriver vores eget Miljøministerium, men det ser sort ud. FN vurderer, at tabet af biodiversitet, dvs. Jordens mangfoldighed af arter, økosystemer og gener, på globalt plan nu sker op til 1.000 gange […]

Industrilandbrug koster haren livet Read more

Industrilandbrug koster haren livet

Tekst og foto af Peder Størup. En fredning af haren og agerhønen kan være nødvendige tiltag, men det er formålsløst at frede disse hidtil almindelige arter, hvis man ikke gør noget for at sikre deres levesteder. Man skal være meget opmærksom på at en fredning vil give en falsk billede af hvordan haren og andre […]

Read more

Gravhøje ødelagt i Nordjylland

Kilde: Nordjyske og Peder Størup Kulturarvsstyrelsen giver landmand graveforbud, fordi han har forgrebet sig på flere tusinde år gamle fortidsminder. Naturbeskyttelse.dk har set nærmere på ødelæggelserne og er dybt rystet over ødelæggelsernes omfang. Arkæologi og beskyttet natur er her buldozet ned i et lille vandhul beliggende 110 meter over havet. Flade Bakker vest for Frederikshavn […]

Gift forbruget tordner i vejret Read more

Gift forbruget tordner i vejret

Skrevet af Peder Størup Forbruget af pesticider i landbruget tordner i vejret. Forbruget er steget med 20 % fra 2007 til 2008, til et årlig forbrug på 3.900 tons. Naturbeskyttelse er ikke i tvivl om, at der er en tydelig parallel mellem opdyrkning af natur og det store forbrug. Når nye arealer opdyrkes, tages sprøjtegift […]

Read more

Ødelæggelse af natur ved Horsens

Skrevet af Peder Størup Endnu et trist eksempel på den helt urimelige behandling, vores natur udsættes for, når landbrugsindustrien jagter jord til gyllen.  I dette tilfælde er det en  erosionsdal fra istiden ved Horsens, som fjernes fra landkortet. Kommunens biologer gør deres bedste for at beskytte naturen, men de må ofte se sig sat til […]

Miljøtilstandsrapporten – Natur og Miljø 2009. Read more

Miljøtilstandsrapporten – Natur og Miljø 2009.

Høringssvar til miljøtilstandsrapporten. Tvivl om Naturbesyttelseslovens reelle beskyttelse af naturen. Naturbeskyttelseslovens §3 er altafgørende for beskyttelsen af flora og fauna i det åbne land, og dermed for en sikring af biodiversiteten. I 2008 og 2009 er der rejst betydelig tvivl om den reelle beskyttelse og de beskyttede arealers tilstand. Der er stor usikkerhed om, hvor […]

Hare og agerhøns mistrives Read more

Hare og agerhøns mistrives

Skrevet af Peder Størup Luftbilleder fra Cowie Siden 1940 er den danske bestand af harer og agerhøns reduceret med 80-90 procent. Disse arter, der er karakteristiske for den danske natur, trives i et varieret landskab af udyrkede arealer, markskel, småskove, markveje og afgræssede marker. Den omfattende industrialisering af landbruget, som finder sted i disse år, […]

Kronik: Fokus på klima koster natur Read more

Kronik: Fokus på klima koster natur

Forfatter Michael Stoltze har skrevet en meget læsværdig Kronik i Berlinske, som burde give vores politikkere stof til eftertanke. Klimaprostition af væreste skuffe. Politikernes og de grønne organisationers overdrevne fokus på klimakrisen betyder, at ingen tager hånd om Danmarks natur. Den politiske aftale om »grøn vækst« illustrerer, hvor galt det er fat – link til […]

Read more

Dræning af orkideeng

Det lykkedes Naturbeskyttelse.dk at få stoppet dræningen af den §3 udpegede eng ved Hjørring. Engen rummer en fin bestand af orkideen kødfarvet gøgeurt. Artikler fra Nordjyske: Pyt med orkideerne Det er rigtigt slemt i Hjørring området

Dansk landbrugsindustri i krise Read more

Dansk landbrugsindustri i krise

Af Peder Størup Uanset, om man vil det eller ej, udgør landbruget den største trussel mod naturen. Hidtil har den enorme kødproduktion fundet sted på bekostning af naturen og miljøet, der er ingen grund til at tro, at store svinefabrikker vil ændre på det. Det er Naturbeskyttelses klare overbevisning, at vejen frem er en lavere […]

Grøn Vækst = mindre natur Read more

Grøn Vækst = mindre natur

Tekst og foto af Peder Størup Efter en hurtig gennemgang af regeringens plan for Grøn Vækst – må det konstateres, at planen langtfra er tilstrækkelig til at stoppe den alvorlige tilbagegang af natur i Danmark. Umiddelbart lyder det jo godt med 12.000 hektar “ny” natur hvert år- frem mod 2015 – men de 75.000 hektar […]

Read more

Brakmarker placeret på §3 beskyttet natur

Ny rapport fra naturbeskyttelse.dk  – Brakmarker placeret på §3 beskyttet natur Rapporten skal ses som et bidrag til debatten om brakmarkers placering og deres betydning for naturen. Baggrunden for at lave denne undersøgelse er diskussionen mellem politikere, forskere, landbrug og naturfolk om, hvorvidt brakmarkerne er natur eller ej. Rapporten dokumenterer, at et ikke kendt antal […]