Biologiske mangfoldighed i råstofgrave

Gravhøjes og råstofgraves betydning for bevarelse af den biologiske mangfoldighed i Nationalpark Mols Bjerge

Naturbeskyttelse.dk vil gerne anbefale alle som har en interesse i at øge den biologiske mangfoldighed at læse rapporten. Den er udarbejdet af Morten D. D. Hansen, Kent Olsen, Peter Gjelstrup, Henrik Sell og Frank Jensen / Naturhistorisk Museum • Århus

Introduktion: I nutidens kulturlandskab er der på trods af det intensive skov- og landbrug et stort fokus på den biologiske mangfoldighed og naturkvalitet. I de seneste 10 år har vi således set en lang række naturpolitiske tiltag og målsætninger såsom nationalparker, implementering af habitatdirektivet i den nationale lovgivning, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ-ordningen) samt en ambitiøs målsætning om at bremse tilbagegangen i biologisk mangfoldighed inden 2010.

Imidlertid har man måttet konstatere, at netop tilbagegangen i biologisk mangfoldighed er fortsat med uformindsket styrke op til i dag. Fra mange sider efterspørges tiltag, som uden alt for store samfundsøkonomiske omkostninger kan medvirke til at opfylde målene. Især i det åbne land lider naturen af en stadigt stigende tilgroning (pga. manglende afgræsning eller tilførsel af næringsstoffer), og det må konstateres, at den største enkeltstående udfordring i dagens naturpolitik er at fastholde det åbne lands karakter som åbent.

Fokus i den offentlige naturforvaltning har primært været på heder, overdrev, enge og moser, som alle er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. I de senere år har Naturhistorisk Museum imidlertid koncentreret indsatsen om den såkaldte marginale natur, der ikke er omfattet af nogen naturlovgivning. Brakmarkerne er et godt eksempel herpå. I forbindelse med en kortlægning af sjældne dyr i Syddjurs Kommune blev den eneste danske forekomst af den rødlistede overdrevsløber (Carabus cancellatus) således fundet på en brakmark syd for Ebeltoft, hvor en lang række andre sjældne arter ligeledes blev konstateret. Selv på brakmarker omgivet af intensivt opdyrket agerland blev der fundet mange sjældne arter. Læs resten i Rapporten: Download PDF (Gravhøjes og råstofgraves betydning for bevarelse af den biologiske mangfoldighed i Nationalpark Mols Bjerge)