Åens trædrab skaber liv

Af Kristian Jørgensen

Trae
De danske vandløb bliver vildere og mere naturlige som følge af naturgenopretning og begrænset grødeskæring. Benny Jensen (BJ) udtrykker, her i avisen d. 2. nov., (Midtjyllands Avis) en stor bekymring for de træer, der bukker under som følge af, at Gudenåen i langt højere grad overlades til et mere naturligt oversvømmelsesmønster. Naturfagligt kan BJ dog tage det helt roligt, for hensynet til træers umiddelbare sundhed er den faktor, der er mindst vigtig for vores biodiversitet. Faktisk er det lige omvend og jo mere dødt træ og kaos, der efterlades desto mere liv kommer der. Nogle af de rigeste natursystemer er netop floddeltaer med naturlig dynamik såsom store årsvariationer mellem vådt og tørt, flodens trædrab og umiddelbare ødelæggelser.

Store dele af Gudenåen har som 98 procent af de danske vandsystemer været udrettet, udgrøftet og er blevet betragtet som afvandingskanaler for landbruget. Med dette har landbrugsarealet under plov udvidet sig til de arealer, der tidligere var enge og hvor vandmasserne ved styrtregn og vinterhøjvande har kunnet brede sig. Det unaturlige er således, at der i dag forefindes landbrugsproduktion eller bebyggelse på disse arealer. Klimaændringernes påvirkning af vores nedbør og biodiversitetshensyn kræver nye behov, som eks. længere opholdstid som netop naturlige oversvømmelser af enge. Det skal bl.a. ske for, at skåne vores byer for de værste fremtidige og mere hyppige oversvømmelser. Fremtidens arealplanlægning skal tage hensyn til dette og er det ikke fantastisk, at man kan lave afværge foranstaltninger for konsekvenserne af klimaændringer, der samtidig er til stor gavn for vores dyre- og planteliv? Alternativ skulle man fortsætte med forrige århundredes paradigme med løbende naturforringelser og livløse vandsystemer.

BJ udtrykker samtidig bekymring for verdens regnskove, som han mener, vil komme under yderligere pres fra øget lokal landbrugsproduktion, når danske marker prioriteres til bedre natur. Med den logik er al natur i Danmark umoralsk.