Finansloven – Den Danske Naturfond

Krabbeedderkop_dukat

 

Fonden får en startkapital på 875 mio. kroner. Staten kommer med 500 mio. kroner over finansloven, VILLUM FONDEN bidrager med 250 mio. kroner og AAGE V. JENSEN NATURFOND med 125 mio. kroner. Inden udgangen af 2015 skal fondens kapital være oppe på 1 mia. kroner.

Realistisk set er fondens økonomiske størrelse dog helt utilstrækkelig, set i lyset af opgavens størrelse med at stoppe tabet af vilde arter i Danmark. Det er meget positivt, at de private fonde spæder til, men opgaven er nu engang regeringens. Naturbeskyttelse.dk håber dog, at den etablerede fond vil modtage flere privat bidrag, og at regeringen vil følge op.

Fonden størrelse er dog væsentlig lavere end de 300 mio. årligt, som Natur- og Landbrugskommissionen havde anbefalet. Staten indskydes 500 mio, og beskedne 75 mio årligt i 2015 -2017.

Den passage er meget væsentlig, hvis Den Danske Naturfond skal blive en succes.

– Det er vigtigt, pengene bliver brugt på natur, som har værdi i sig selv som natur, og som skaber biodiversitet og plads til dyr og planter. Og den må gerne have synergi med for eksempel klimaeffekter, siger Ida Auken.
Auken jubler over ny fond der kan købe naturområder

Dokumentation:

“Den Danske Naturfond
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at etablere Den Danske Naturfond.

Fonden skal gennemføre natur- og miljøprojekter, som bidrager til naturens mangfoldighed, beskyttelse af truede arter, renere vandmiljø og lavere udledning af drivhusgasser. Desuden skal fonden styrke den folkelige forankring og opbakning til naturgenopretning og naturbeskyttelse. Fonden vil understøtte Danmarks opfyldelse af internationale forpligtelser på natur- og miljøområdet og understøtte regeringens målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser.

Fondens aktiviteter vil hovedsageligt omfatte opkøb og udtagning af landbrugsjord fra drift. Fondens projekter vil dermed også bidrage til, at Danmarks naturareal øges og at flere naturarealer i årene fremover kommer til at hænge bedre sammen til gavn for dyr og planter.

Den Danske Naturfond etableres i samarbejde mellem staten, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensens Naturfond. Fonden vil råde over en samlet kapital på 875 mio. kr. til sine aktiviteter, hvoraf staten stiller 500 mio. kr. til rådighed. VILLUM FONDEN yder et bidrag på 250 mio. kr. og Aage V. Jensens Naturfond et bidrag på 125 mio. kr.

Fonden arbejder på at rejse yderligere kapital på mindst 125 mio. kr. inden 2016 fra almennyttige fonde, virksomheder samt private. Fonden vil herudover løbende arbejde for at rejse kapital fra en bred kreds af interessenter i forbindelse med konkrete aktiviteter og projekter inden for dens formål. Staten garanterer for den langsigtede drift og pleje af de naturarealer, som fonden etablerer.

Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at afsætte 75 mio. kr. årligt i 2015-2017 til Fondens aktiviteter, blandt andet til opkøb af jord og etablering af natur”