En trist dag for naturen og Danmarks fredninger

Det største indgreb i en fredning til dato kan nu igangsættes, såfremt Silkeborg kommune holder fast i planerne om at etablere en ny ringvej gennem Gudenådalen ved Resenbro som erstatning for den nuværende landevej.

Resendalfrost

Desværre valgte Danmarks Naturfredningsforening ikke at prøve dispensationen til vejen retsligt ud fra en tilgang om, at “der er en mangeårig tradition for IKKE at rejse sager ved domstolene” i DN, og dermed er den sidste mulighed for at stoppe vejen og beskytte naturen forpasset. Det er ikke kun trist for det artsrige og smukke landskab, men også dybt bekymrende, fordi grænsen for, hvad der kan gives tilladelse til i en fredning, nu er rykket i en for naturen og landskabet markant negativ retning.

Dispensationen til vejen er den mest omfattende til dato i en fredning i Danmark. Dertil er området, som bliver berørt af vejprojektetet, omfattet af næsten alle de beskyttelser, som findes. Natura 2000 beskyttelse Skærmbillede 2015-01-07 kl. 11.14.44af og omkring Gudenåen og langs den nuværende landevej må knap 20.000 m2 beskyttet overdrev, eng, hede og mose vige for vejen. Dertil lever der en række strengt beskytte bilagsarter i projektområdet.

Ved ikke at prøve afgørelsen retsligt i en så graverende sag er en oplagt mulighed for at sætte fokus på den dårlige beskyttelse af vores natur forpasset. Muligheden for at have vundet sagen var stor, da Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse ikke hvilede på en enstemmighed, men en 4 – 6 afgørelse, hvor den fagligt tunge del af nævnet, herunder formanden, var en del af et mindretal, som mente, at der ikke kunne dispenseres i overenstemmelse med lovgivningen til vejen gennem fredningen.

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 7. juli 2014 fremgik det:

”Et mindretal på fire medlemmer (Lars Busck, Leif Hermann, Marianne Højgaard Pedersen og Peter Thyssen) finder, at en modernisering af Resendalvej som beskrevet må betragtes som et nyanlæg, der indebærer betydelige ændringer af terrænformer og landskab i strid med fredningens formål. At der er tale om modernisering af et vejanlæg kan henset til projektets omfattende karakter ikke føre til en anden bedømmelse. Disse medlemmer er således af den opfattelse, at der ikke inden for rammerne af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan meddeles dispensation til den pågældende vejmodernisering. Uanset det oplyste om baggrunden for ansøgningen stemmer disse medlemmer således for at ophæve fredningsnævnets afgørelse”

Hvis ikke engang et naturområde omfattet af så mange beskyttelser kan beskyttes mod en ny stor vej, vidner det også om, hvor dårlig beskyttelsen af naturen og landskabet er i Danmark. Realiteterne er, at naturen endnu engang taber, og det er svært at tro på politikernes skåltaler om, at man vil stoppe tabet af plante- og dyrearter, når viljen og lovgivningen ikke engang rækker til at beskytte de få artsrige naturarealer, vi har tilbage.

Resen

Link til nogle af sagens akter: Resendalvej

Note: Peder Størup /naturbeskyttelse.dk har arbejdet på sagen i 5 år, både i og udenfor DN, og har i den forbindelse udarbejdet meget af det materiale som ligger til grund for DN`s sagsbehandling.