Til SVANA. Vedr. Indsamling af marksten til stenrev.

Til SVANA  26. Oktober 2016

HASTER. Vedr. Indsamling af marksten til stenrev. 

Naturbeskyttelse.dk finder det meget problematisk, at der er etableret en indsamling af marksten, for at bruge dem til et nyt stenrev i Natura-2000 området ved Løgstør Bredning.

Det skal understreges, at Naturbeskyttelse.dk finder det positiv, at stenrev i Limfjorden genoprettes, men er kritisk over, at stenene skal komme fra marker og eksisterende stenbunker. I stedet bør sten fra stenbrud benyttes, også for at sikre, at det er sten med de samme dimensioner, som i sin tid er blevet fjernet.

Indsamlingen af marksten er sat til at skulle foregå den 3. november, så det haster meget, hvis de negative konsekvenser skal afværges.

Limfjordsraadet: Stenindsamling

 Truede arter vil lide overlast som konsekvens af projekt

Stendynger i kanter af marker og naturområder er ofte leve-, yngle- og overvintringsstede for en lang række fugle, padder, insekter og pattedyr, herunder frede arter, rødlistede arter og strengt beskytte bilagsarter (Habitatdirektivets bilag 4). Disse arter må ikke slås ihjel, og deres levesteder må ikke ødelægges.

Det vil efter Naturbeskyttelse.dk’s bedste vurdering være umuligt at indsamle marksten i landskabet, uden at beskyttede arter vil lide overlast, hvilket vil være en overtrædelse af national og international lovgivning. Netop nu er de fleste arter som benytter stendynger, flyttet ind i dem for at overvintre.

Statsstøttede levesteder forsvinder

Naturbeskyttelse.dk finder det også meget uheldigt, at projektet vil fjerne den samme type stenbunker NaturErhvervstyrelsen i andre tilfælde giver tilskud til at etablere.

At bruge marksten og sten generelt til stenrev, vil uvægerligt betyde, at disse levesteder kommer til at mangle fremadrettet i landskabet.

Det er Naturbeskyttelse.dk’s vurdering, at indsamling af marksten er i modstrid med den investering, samfundet foretager til genopretning af levesteder i form af stendiger og stendynger. Der er en konkret risiko for at de penge samfundet har investeret vil være tabet, og at antallet at levesteder reduceres lokalt og nationalt.

Naturbeskyttelse.dk vil desuden påpege, at tabet af disse levesteder vil være i direkte modstrid med bestræbelserne på at stoppe tabet af biodiversitet, som Danmark har forpligtet sig til.

Spørgsmål til SVANA:

Hvordan forholder SVANA sig til ovenstående, og hvad vil SVANA gøre for at sikre, at lovgivning om beskyttelse af arter ikke overtrædes?

Er der lavet konsekvensanalyser af, hvad det vil betyde for naturen på land, at levesteder herfra fjernes?

Hvordan vil SVANA sikre, at Danmark ikke overtræder reglerne i Habitatdirektivet, med en storstilet indsamling af sten i områder med bilag 4 arter som spidssnudet frø, strandtudse m.fl.

I den formidling der er sket til landmænd om indsamlingen af sten den 3. november står der ” Er stenene del af et stendige, eller huser de sjældne dyr, bør man undlade at flytte dem.” (Kilde L&F og Landbrugsavisen).

Hvad vil SVANA gøre for at sikre, at der ikke sker en ulovlig indsamling af kulturarvsbeskyttede stendiger og andre historiske sten samt stenbunker med beskyttede arter?

Vil SVANA tage kontakt til de involverede organisationer herunder L&F, for at få dem til at rette fejlen og understrege, at det er strafbart at fjerne diger og stenbunker der er levesteder for fredede arter?

Vil SVANA som myndighed gøre en indsats for at der ikke sker en uhensigtsmæssig indsamling af marksten den 3. november?.

Venlig hilsen

Peder Størup

Naturbeskyttelse.dk