Svar fra SVANA på henvendelse omkring Stenrev

Brev sendt til Aalborg Kommune og Limfjordsrådet 1. november, efter at Naturbeskyttelse.dk henvendte sig omkring det problematiske i indsamlingen af sten.

“Det er dog samtidig styrelsens opfattelse, at der i henvendelsen fra Naturbeskyttelse.dk rejses en relevant problemstilling. Såfremt indsamlingen af sten gennemføres uden omtanke, risikerer indsamlingen at kunne forårsage skade på biodiversiteten på land og dermed at kunne kompromittere den generelle beskyttelse af en række arter af krybdyr og padder, fx hugorm, skovfirben, snog og en række arter af frøer, som kunne tænkes at raste eller overvintre i stenbunker. Derudover kan indsamlingen risikere at stride mod Danmarks forpligtelser til at beskytte arter omfattet af EU’s habitatdirektivs bilag IV. Af disse arter kunne fx markfirben, stor vandsalamander og grønbroget tudse tænkes at opholde sig i eller overvintre i stenbunker”

Se hele brevet her: brev_aalborg_limfjordsraadet