Revision af EU’s miljøregler – landerapport for Danmark

Danmark – Beskyttelse, bevaring og forbedring af naturkapitalen.
“Det er alarmerende, at alle vurderinger af levesteder i skove er af typen ugunstig-ringe, og det samme gælder for de fleste levesteder i græsarealer, sumpe eller moser og kystområder. Danmark er et af de lande, der rapporterer om flest levestedsvurderinger med ugunstig status. Landbrug og forurening er de typer betydelige belastninger, som rapporteres oftest. Struktur og funktioner rapporteres som meget ugunstige for alle skovtyper, og foranstaltninger for skovbrug samt høj deposition af luftbåret nitrogen angives som trusler” (…)

Skærmbillede 2017-02-11 kl. 08.24.30Skærmbillede 2017-02-11 kl. 08.27.19

EU’s biodiversitetsstrategi har til formål at stoppe tabet af biodiversitet i EU inden 2020, genoprette økosystemerne og deres tjenester så vidt muligt samt optrappe indsatsen for at undgå tab af den globale biodiversitet. EU’s direktiver om fugle og levesteder har til formål at opnå en positiv bevaringsstatus for beskyttede arter og levesteder.