Brev til Jakob Ellemann-Jensen – pas på naturen i tørken


Kære Jakob Ellemann-Jensen

Det er som bekendt tørt, hvilket betyder, at mange våde naturarealer, der normalt ikke er tilgængelige med maskiner, nu er det, fordi vandet er væk. Det kan være moser, enge og vandhuller eller våde askeskove. Der har tidligere været problemer med, at mange naturarealer er blevet opdyrket eller forvaltet i strid med loven.

Måske ville det være hensigtsmæssigt med en præventiv udmelding om at passe på og tage hensyn – kort sagt holde ploven og skovningsmaskinerne væk fra naturarealer. Arealerne vil ofte være omfattet af en naturbeskyttelse eller rumme truede eller beskyttelseskrævende arter. Normal drift (hvis der har været en sådan) må som bekendt fortsætte, men en ændring i driften og en forringelse af naturtilstanden vil være i strid med beskyttelsen.

Vi har som bekendt en stor udfordring med at få stoppet tabet af arter i Danmark, hvilket er et direkte resultat af en forringet naturtilstand og mangel på små og store levesteder. Skal tabet stoppes, er det afgørende at passe på og sikre de steder, hvor arterne lever.

En håndsrækning til land- og skovbrug med naturarealer kunne være at fritage naturarealer for jordskatter. Det kan reducere omkostningen ved at have naturarealer til gavn for de landbrug, der har meget natur, og det vil gøre det mere attraktivt at beskytte vores natur til gavn for hele samfundet.

Jeg vil også opfordre til, at du overvejer en ordning, som gør det mere attraktivt at tage jord ud af drift omkring de små beskyttede lommer af natur. Ofte er der en sammenhæng mellem dårlig jord og nærheden til et §3 naturareal, så det vil også i et større perspektiv være fornuftigt at få de jorder, der er tættest på naturen, ud af drift. Disse jorde taber næringsstoffer og belaster de nærliggende naturarealer med pesticider. Desværre er det sådan, at det i dag er lettere at få tilskud til at dyrke korn, end det er at få tilskud til at beskytte og tage hensyn til naturen.

Med venlig hilsen

Peder Størup 
Naturbeskyttelse.dk