BIODIVERSITETSINDIKATORER TIL EN EFFEKTBASERET NATURTILSKUDSORDNING

Videnskabelig rapport nr 297 fra DCE – Aarhus Universitet, Institut for Bioscience 2018

Indledning: Rapporten er udarbejdet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, til Landbrugsstyrelsen og beskriver en række forskellige potentielle indikatorer på biodiversitet til test og eventuel efterfølgende anvendelse i en effektbaseret areal-tilskudsordning.

Vi har taget udgangspunkt i, hvad der karakteriserer arealer og forskellige naturtyper i god naturtilstand og med høj biodiversitet. Vi har tænkt i de processer, som skaber levesteder for biodiversiteten – ikke mindst i en økosystemkontekst, hvor høj naturtæthed og arealstørrelser er vigtige. Indikatorerne omfatter indikatorplanter, rødlistede arter, levesteder, naturlige processer, driftshistorie, arealstørrelser – og variation og indikatorer på negative påvirkninger som fx eutrofiering og afvanding.

Blandt indikatorerne er en række kendte strukturparametre fra tilstandsvurderingssystemet, fx bar jord, fritliggende sten, tuer osv. Yderligere er der suppleret med nye indikatorer, såsom stor lort, bid og barkskrælning, som indikatorer på græssende dyrs påvirkning af naturen og deres bidrag til at skabe levesteder for biodiversiteten.

Vi har udviklet et sæt af indikatorplanter, som indikerer god naturtilstand. Vi har beregnet plantearternes hyppighed i naturtyperne eng, mose, hede, overdrev og strandeng baseret på data fra 5 m-cirkler fra NOVANA og § 3-kortlægningen. Planterne forekommer relativt hyppigt på gode naturarealer og gør dem derfor egnede som indikatorer. Vi har evalueret indikatorplanterne og fandt en positiv sammenhæng med både antallet af planter og med den gennemsnitlige artsscore som proxy for naturtilstanden.

Sammenhængen bliver mere tydelig, jo flere indikatorplanter man registrerer. Vi anbefaler, at indikatorerne kombineres, så de omfatter artsindikatorer og indikatorer på god naturtilstand samt indikatorer på effekten af græssende dyr. Udvælgelsen og kombinationen af indikatorer vil foregå i en efterfølgende proces ledet af Landbrugsstyrelsen og med deltagelse af DCE, Aarhus Universitet, og interessenter.

Tekniske rapporter til registreringen af indikatorer i felten er ikke inkluderet i rapporten.

Forfattere:
Camilla Fløjgaard
Sigrid Schøler Nielsen
Bettina Nygaard
Rasmus Ejrnæs
Aarhus Universitet, Institut for Bioscience