Ny vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper

Opdateret og forbedret vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper. Vejledningen er særligt rettet mod kommunerne, der administrerer § 3-beskyttelsen.

Beskyttelsen efter § 3 gælder for søer og udpegede vandløb samt heder, moser, strandenge, ferske enge og biologiske overdrev og omfatter ca. 10 % af Danmarks areal fordelt på omkring 300.000 registrerede arealer. Beskyttelsen er derfor et vigtigt bidrag til at sikre naturområderne og et fungerende økologisk netværk af natur.

Den nye vejledning er, i forhold til tidligere vejledning fra 2009, suppleret med nyere praksis fra Miljø- og Fødevareklagenævnet og domstolene efter 2008. Desuden er udført en generel opdatering af vejledningens eksisterende afsnit, hvor der er samspil og snitflader til andre love med relevans for § 3-beskyttelsen. Vejledningen giver således kommunerne et forbedret og opdateret grundlag for at administrere beskyttelsen af § 3-naturen.