Evaluering af planloven: så dårligt er landskabet beskyttet i Danmark – behov for stramning af planloven

Der er behov for en væsentlig stramning af planloven. Eksemplet herunder, er et trist eksempel på, at planloven i praksis ikke er i stand til, at beskytte landskabet og naturen.
  • I 2017 blev planloven ændret som opfølgning på aftalen fra juni 2016. Den nye planlovgivning skal evalueres inden 1. juli 2020. Læs mere her: Baggrund for evaluering af planloven

Case: Sødalen ved Viborg

Landskabet i denne sag (fra 2008)  blev udsat for voldsomme indgreb af en stor mælkeproducent, som ønskede mere jord under plov. Til trods for, at Viborg kommune forsøgte at få lodsejeren på bedre tanker, konkluderede kommunen, at det ikke var i strid med loven. Afgørelsen blev påklaget til Naturklagenævnet, men nævnet konkluderede, at til trods for, at de voldsomme ødelæggelser var i strid med beskyttelsen af området, så var aktiviteterne ikke ulovlige, da det var tale om landbrugsaktiviteter. Sagen er et godt, men trist eksempel på, at planloven i praksis ikke er i stand til, at beskytte landskabet og naturen. Sagen er fra 2009 – men hullet i planloven er der stadig.

Skærmbillede 2015-10-01 kl. 13.28.34

Naturklagenævnets afgørelse fra 13. november 2009:

»Sødalen er udpeget som særligt beskyttelsesområde i regionplanen. Det foretagne indgreb er i strid med regionplanens retningslinje 21, hvorefter beskyttelseshensynet skal gå forud for andre interesser. Indgrebet har ødelagt eller sløret en del af det karakteristiske istidslandskab og bevirket en forringelse af områdets naturmæssige, landskabelige, geologiske og kulturhistoriske værdier.

Naturklagenævnet har overvejet, om indgrebet på selve skrænterne, der ikke har kunnet opdyrkes, og hvor der gennem ganske voldsomme ændringer inddrages uopdyrket land til landbrugsdrift, kunne anses som en ændret anvendelse omfattet af § 35. Imidlertid taler undtagelsesbestemmelsen i § 36, stk. 1, nr. 4, – der generelt undtager ibrugtagen af arealer til landbrug – imod dette. Der findes ikke i planlovens landzonebestemmelser en tilsvarende hjemmel som i naturbeskyttelsesloven, hvor der ikke må foretages ændringer i tilstanden af beskyttet natur.

Naturklagenævnet finder herefter ikke, at planloven hjemler mulighed for at gribe ind over for de stedfundne aktiviteter i Sødalen.«

Læs afgørelsen her. Download PDF. Viborg – matr 7a Tjele Møllevej 29 – terrænregulering og opdyrkning af slugt – NKN-afgørelse

Planlovens syv formål: