Folkeskove – skovplantning er en forkert prioritering

Det er en skam, at Naturstyrelsen og politikerne stadigvæk prioriterer uhensigtsmæssigt.

Naturstyrelsens første prioritet burde være naturen og de truede arters behov. Vi mangler ikke skov i Danmark, men skov uden forstlig hugst, hvor de gamle træer ikke fældes, og vandet grøftes væk, og vi mangler naturområder med større planteæder som heste og okser. Det havde været langt langt bedre for naturen og de truede arter, om pengene var brugt på at købe arealer fri til natur, og man derefter havde overladt dem til naturlig udvikling i samspil med nogle større dyr.

Der er også tusindvis af private arealer, hvor sjældne og truede arter hænger i med de yderste!

Indsamlinger bør fokuseres på at redde de truede arter og på ægte naturdisponering, og ikke på at plante træer, der alligevel vil komme af sig selv.

Drikkevandet bliver i øvrigt ikke rent af at man planter træer – effekten er nøjagtig den samme om arealerne er lysåben natur uden træer eller de overlades til naturlig tilgroning. Den største forskel er, at man ikke skal bruge en masse penge på at plante og pleje træerne, og at man derfor har flere midler til at købe arealer fri til natur.

Et eksempel på en art der er meget tæt på at forsvinde er orkidéen Bakkegøgeurt (Neotinea ustulata), der kun har to meget små bestande tilbage og derfor er rødlistet som kritisk truet.