Ny forvaltningsplan for bævere

I 1999 blev der udsat bævere i Danmark. Arten havde da været udryddet i den danske natur i ca. 2500 år, dvs. siden den sene bronzealder, og formålet med udsætningen var at få en hjemmehørende økologisk nøgleart tilbage i naturen. Genudsætningen skete i det statsejede skovområde Klosterheden i Vestjylland og siden, i perioden 2009-2011, ved Arresø i Nordsjælland.

I 2016 blev bæveren optaget på den såkaldte referenceliste over EU-natur (i det vestlige Jylland). Det betyder, at bæveren betragtes som en naturlig del af den danske natur og er dermed også omfattet af habitatdirektivets beskyttelsesregler for Natura 2000-områder. Bæver er en såkaldt bilag IV-art og som sådan strengt beskyttet efter EU’s habitatdirektiv.

Den nye forvaltningsplan erstatter den hidtidige forvaltningsplan fra 1998 og henvender sig især til myndigheder, lodsejere og organisationer samt andre interesserede.

Download forvaltningsplanen her: forvaltningsplanbaeversamlet-2020