DANMARKS YNGLEBESTAND AF SKARVER I 2020

Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 187

Ved den årlige optælling af ynglende skarver i Danmark i 2020 blev der registreret 31.964 par. Dette svarer til en fremgang på 4,8 % i forhold til året før. Siden 2014 har den danske bestand været stabil på mellem ca. 30.500 og 33.200 par og med årlige udsving på under 5 %. Den eneste region med en større ændring i antallet af ynglende skarver fra 2019 til 2020 var det sydvestlige Kattegat, hvor der var en fremgang på godt 1.000 reder, svarende til 20 %. I de øvrige regioner var der kun mindre ændringer.

Efter at antallet af skarvkolonier er faldet de seneste tre år, blev der i 2020 fundet 18 nye kolonier, mens kun 3 ynglelokaliteter blev forladt. Det samlede antal kolonier i Danmark nåede dermed op på 90, hvilket er det hidtil højeste. Landets største koloni var fortsat Stavns Fjord på Samsø med 2.540 reder, mens yderligere otte kolonier var på over 1.000 reder. Det store antal nye kolonier skyldes formentlig forværrede yngleforhold (fx pga. forvaltningstiltag eller forekomst af havørne) i nærliggende eksisterende kolonier. Den stigende bestand af havørne i Danmark påvirker skarvkolonierne, idet forekomst af havørne kan medføre nedsat ynglesucces og forsinkelser i, hvornår på foråret skarverne kommer i gang med at yngle.

Forvaltende tiltag (regulering) blev i 2020 foretaget i 20 kolonier og omfattede i alt 3.695 skarvreder, svarende til ca. 11,6 % af bestanden. Desuden blev der nedlagt i alt 291 skarver ved 5 kolonier. I 11 af kolonierne foretog Naturstyrelsen reguleringen, mens den blev udført af private lodsejere i 9 kolonier. Reguleringstiltagene omfattede primært oliering af æg og i mindre grad fjernelse af æg og/eller reder.

Download PDF af rapporten herunder.