Ny rapport: Muligt at beskytte 30% af Danmarks natur

Kilde: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Ny rapport viser veje til at opfylde EU’s biodiversitetspolitik og samtidig gavne klima, vandmiljø og drikkevandsinteresser.

  • Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 507 PDF: SR507

EU har som erklæret mål at skabe beskyttet natur på 30 % af landarealet. Men hvilke landområder kan udlægges til beskyttet natur i Danmark?

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har på opdrag fra Danmarks Naturfredningsforening lavet en analyse af, hvor det ud fra en videnskabelig prioritering ville gavne biodiversiteten mest at udlægge 30 % af Danmarks landareal til beskyttede områder, heraf 10 % som strengt beskyttede områder.

Analysen i rapporten viser, at en udpegning af 30 % af landarealet kræver, at man medregner alle eksisterende naturområder i Danmark og i tilgift supplerer med en udtagning af landbrugsarealer, som eksempelvis ligger på kulstofrige lavbundsjorder eller ligger omgivet af natur.

Biodiversitet og naturlige processer i fokus
For at nå op på 30% af landarealet har forskerne peget på de landbrugsarealer, som bedst kan bidrage som buffer omkring vigtige naturområder eller som kan sammenkæde værdifulde naturområder, i større geografiske enheder.

Forslagene til udpegning fokuserer på de landområder, som er vurderet til at være vigtige for sårbare arter i Danmark samt de områder, som allerede er i offentligt eje eller ønskes udtaget som en del af klimapolitikken.

Forskerne anbefaler i rapporten, at strengt beskyttede områder bliver udpeget i de vigtigste naturområder for truede arter.

Samtidig bør man ifølge rapporten prioritere store, sammenhængende naturområder. Dette kan give optimale rammer for pladskrævende dyr og planter, men nok så vigtigt fremme naturlige processer knyttet til kystdynamik, hydrologi og græsning.

Naturnationalparker er et skridt på vejen
Der vil ifølge rapporten være en betydelig synergi mellem flere beskyttede områder og en positiv effekt på klima, vandmiljø og drikkevandsinteresser med de foreslåede arealer.

I den seneste folketingssamling har regeringen taget initiativer til udlæg af urørt skov og naturnationalparker, men forskerne anfører i rapporten, at der er lang vej til at vi i Danmark har disponeret 30 % af landarealet til beskyttede områder, heraf 10 % til strengt beskyttede områder.

Forskernes analyse viser i rapporten, at det er muligt. Men rapporten peger også på, at det kræver både politiske mål, tilpasset naturbeskyttende lovgivning og investeringer, som kan betale offeromkostningerne ved at opgive dyrkningsformål til fordel for vild natur.

Læs rapporten ” Potentialet for at reservere 30 % af landarealet til beskyttede områder i Danmark” her. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorforsker Rasmus Ejrnæs, rasmus@ecos.au.dk eller +45 20205829.