Ny miljøminister bliver Magnus Heunicke


Naturbeskyttelse.dk ønsker den nye miljøminister Magnus Heunicke velkommen.


Det er en stor opgave, ministeren står overfor. 27 procent af verdens dyr og planter kan uddø inden år 2100. Det viser en rapport fra forskere i EU og Australien.

Regeringsgrundlagets afsnit om natur.

4.8 Natur og biodiversitet
Regeringen vil indføre en samlet lov om natur og biodiversitet med mål og virkemidler
for et grønnere Danmark. Målet er at bidrage til EU’s biodiversitetsstrategi
for 2030, som har som mål, at 30 pct. af EU’s areal til lands og til havs skal være
beskyttet natur, hvoraf 10 pct. skal være strengt beskyttet natur. Målsætningerne
skal udarbejdes under hensyntagen til den samlede arealanvendelse i Danmark,
herunder sameksistens med landbrug og udbygning med vedvarende energi. Målsætningerne
skal endvidere tænkes sammen med en ny havplan.
De politiske indsatser skal hvile på et fagligt grundlag, hvor der i udgangspunktet
inddrages vurderinger fra mere end én faglig kilde. Indsatserne skal prioriteres, så
der skabes mest miljø- og natureffekt for de afsatte ressourcer.

Drikkevandsbeskyttelse
Vi har noget af verdens bedste vand. Og det skal vi trygt kunne drikke. Det er
fuldstændig naturligt for os danskere at åbne for vandhanen og drikke vandet.
Uden smag af klor, og uden at det er pakket ind i plastik. Sådan skal det også være
i fremtiden.

Regeringens vision indebærer, at vi skal passe bedre på disse arealer. Det kunne
f.eks. være ved øget økologi eller omlægning til natur.
Men det går alt for langsomt med at beskytte arealerne. Særligt i de boringsnære
områder. Regeringen vil derfor straks tage initiativ til en akut plan for at beskytte
boringerne (BNBO-områder), hvor vi skal sikre, at alle parter gør en stor indsats,
og der er incitament til at omstille. Der har ikke været den ønskede fremdrift fra
især kommunalt hold, hvilket er nødvendigt for at komme i mål som aftalt.
Herudover skal vandselskaberne have bedre muligheder for at sikre grundvand i
deres områder. Det skal således undersøges, om der kan gives bedre mulighed
for eksempelvis lange afskrivningsperioder og lån. Drikkevandsfonden skal forøges
som led i at løse denne opgave.
På længere sigt er der brug for at gøre mere. Ifølge DANVA er der i dag udfordringer
ved op imod 200.000 hektar. Der er dog brug for betydelig mere viden om det
eksakte behov for beskyttelse af grundvandet. Regeringen vil derfor igangsætte
en kortlægning af de 640.000 hektar, der i dag er udpeget som indsatsområder,
med henblik på at beskytte drikkevandet.
Beskyttelsen skal tænkes sammen med etablering af natur på dele af de nævnte
arealer. Det skal samtænkes med, at der skal sættes fart på udtagning af 100.000
hektarer lavbundsjorder og randarealer, som blev aftalt med landbrugsaftalen fra
2021.

Vandmiljøet
Danmark skal leve op til vandrammedirektivet, som det er aftalt i aftalen om grøn
omstilling af dansk landbrug.

Plastforurening
Der skal gennemføres en plasthandlingsplan med det mål at få nedbragt plastik i
den danske natur.

Miljø
Regeringen vil gennemføre oprensning af generationsforureninger i overensstemmelse
med aftalen herom. Desuden skal sikres konkret opfølgning bag den allerede
besluttede nationale handlingsplan for at afværge, inddæmme og oprense
PFAS-forureninger.
Regeringen vil arbejde for et forbud mod PFAS-stoffer på EU-plan og tage initiativer
til begrænsning af brugen i Danmark, ligesom regeringen vil sikre mindre brug
af farlige kemikalier, herunder i forbrugsvarer.
Spildevandsektoren i Danmark er på mange måder i god gang med den grønne
omstilling, men der kan gøres mere. Det skal identificeres, hvor det vil give bedst
miljømæssig effekt at investere i udvidelse af kapaciteten i rensningsanlæg, så
større vandmængder bedre håndteres, og antallet af overløb nedbringes.
Som en del af indsatsen for klimasikring skal der sættes skub i etableringen af
minivådområder, der både kan have en positiv klimaeffekt og samtidig virke som
vandparkering ved store regnskyl. Sagsbehandlingen skal gøres mere smidig uden
besværlige regler og komplicerede godkendelsesprocedurer, så projekterne bliver
ført ud i livet.

Regeringen vil også ændre spildevandsafgiften, så udledning af urenset spildevand
fra overløb får en højere afgift end udledning af renset spildevand. Regeringen
vil se på kravene til rensning af spildevandet, så spredning af miljøskadelige
stoffer – herunder PFOS/PFAS – minimeres, og gøre det lettere for vandselskaberne
at etablere biogas-, pyrolyse-, kalkrensning- og andre grønne løsninger.

Råstofplanlægning
Regeringen vil tage initiativ til en råstofplan, som understøtter en bæredygtig udvinding
af sand og grus samt mere genanvendelse af byggematerialer. Det skal
sikres, at vi har tilstrækkelige råstoffer til energiøerne og byggeriet – uden at vi
sætter naturen og havnaturen over styr.

Naturnationalparker og nationalparker
De 15 besluttede naturnationalparker skal gennemføres, idet lokale kommunalbestyrelser/
byråd involveres i parkernes gennemførsel og fremtidige drift. Dispensationsmuligheden
fra dyrevelfærdsloven skal evalueres, så dyrevelfærden sikres i
naturnationalparkerne.
Der skal etableres lokale bestyrelser med relevant deltagelse efter inspiration fra
organiseringen af de fem nationalparker.
Der kan udpeges yderligere op til fem områder, hvor der kan etableres naturnationalparker.
Der kan endvidere arbejdes på, at der kan udpeges op til tre yderligere
nationalparker, f.eks. Åmosen på Vestsjælland m.fl.,