Foreløbige NOVANA-resultater præsenteret


Aarhus Universitet skriver:


Udkast til NOVANA-rapporterne for 2021 er i dag den 19. januar blevet fremlagt for en række interessenter, og de foreløbige rapporter er oversendt til kommentering i Miljøstyrelsen.

NOVANA-programmet tilvejebringer det nødvendige dokumentations- og vidensgrundlag til at understøtte Danmarks overvågningsbehov og – forpligtelser, blandt andet i forhold til en række EU-direktiver inden for natur- og miljøområdet.

Programmet er løbende tilpasset overvågningsbehovene og omfatter overvågning af tilstand og udvikling i vandmiljøet og naturen, herunder den terrestriske natur og luftkvalitet.

DCE har som en væsentlig opgave for Miljø- og Fødevareministeriet at bidrage med forskningsbaseret rådgivning til styrkelse af det faglige grundlag for miljøpolitiske prioriteringer og beslutninger. Som led heri forestår DCE den landsdækkende rapportering af overvågningsprogrammet inden for områderne ferske vande, marine områder, landovervågning, atmosfæren samt arter og naturtyper. Desuden laver DCE en sammenfatning af alle rapporterne.

Udkast til årets NOVANA-rapporter kan findes her:
Søer 2021
Vandløb 2021
Landovervågningsoplande 2021
Havrapport 2021
Luftkvalitet (BOP) 2021
Arter 2021
Fugle 2021

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi offentliggør de endelige rapporter den 3. marts 2023.