Alvorlig trussel mod naturen

Det er med dyb bekymring, jeg konstaterer følgerne ved afskaffelsen af brakordningen. I den forbindelse har jeg en helt konkret sag, som står i skærende kontrast til kommentaren fra fødevareminister Eva Kjær Hansen og miljøminister Troels Lund Poulsen i JP den 29 marts til et debatindlæg fra Christian Hjorth fra Dansk Ornitologisk Forening i JP den 25 marts.

Se linkene. 
 
Det eksempel, jeg gør opmærksom på herunder, er i mine øjne et meget trist eksempel på de naturværdier, vi mister og de direkte skadelige følgevirkninger, det vil få for naturen. Det absurde i netop dette eksempel er at arealet er helt uegnet som landbrugsjord, da jorden er meget dårlig og ikke kan holde på næringsstofferne, som vil ende i vandløbene få meter fra markerne. Arealernes ekstremt næringsfattige karakter har gjort det til levested for arter knyttet til overdrev ( en af de mest truede naturtype). De øverste arealer er så tørre og næringsfattige, at kun meget hårdføre planter har kunnet overleve. De nederste arealer i ådalen støder op til beskyttede §3 arealer med engblommer, orkideer, odder, isfugl, vandstær, bekkasiner, svaleklirre og en fin bestand af bækørreder og en begyndende opgang af havørreder. Generelt rummer området nogle af vores mest truede og pressede dyrearter og flora. 
 
Jeg har kendt området hele mit liv og har med glæde og interesse fulgt områdets dyreliv og dets tilbagevenden til vild natur efter braklægningen Det var en meget trist oplevelse at gå igennem området fredag den 28 marts. Først var det blevet blevet sprøjtet med roundup. Hvorefter små træer og buske var blevet fræset op. Og så var der to bunker med slam fra et rensningsanlæg, det bevirkede, at hele området var indhyllet i en yderst ubehagelig dunst fra slammet. Rævegraven på billede to var fræset over. For en uge siden var der friske spor i sandet. Man kan bare håbe, at den ikke var beboet. 
 
Alle billederne er fra de berørte brakmarker fra sidste forår 2007 samt den 29. marts i år. Området er beliggende i Linådalen på den østlige side af Skellerupspang sydvest for Voel. Er der spørgsmål, kan jeg kontaktes på mail eller på nedenstående telefonnummer. Jeg vil også henvise til mit tidligere debatindlæg i JP 1 september 2007 hvor jeg gjorde opmærksom på problemet.

 

Se link http://jp.dk/arkiv/?id=1111062&eceExpr=%E5ndehul&eceArchive=o

 
Alle billederne er taget af undertegnede, og billederne kan benyttes efter aftale med Peder Størup. Der kan også rekvires andre billeder evt. i en større opløsning. 
 

1. Billederne er taget den 28 marts af de samme arealer som følgende taget i 2007. I forgrunden ligger slam fra et rensningsanlæg. Arealerne er blevet sprøjtet sansynligvis med raundup, anden grov vegetation nedfræset, forud for pløjning. 

 

2. Billederne viser jordens meget sandede karrakter. hvor ræven havde sin hule. Det er generelt for hele det øverstliggende område, at jorden er helt uegnet som landbrugsjord. En del af arealet har for ca 3o år siden været grusgrav og består derfor mest af sand og grus. Under sandlaget ligger sansynligvis et lerlag, som hurtigt vil lede næringsstofferne ned i Ådalen til søerne, kilderne, Linåen, Gudenåen og til sidst Randers Fjord. 
 

 
3. Overdrevsnatur  
 

 
3. Overdrevsnatur  
 

 
5. Det store billede er fra det berørte område. De små billeder er taget inden for en radius af 100 meter fra de berørte arealer nede i Ådalen.  
 

 
6. De røde streger angiver de berørte arealer, den stiplede streg angiver et areal som nok er for vådt til at kunne dyrkes. Numrene anviser hvor billederne er taget. 
 

 
7. Kortet angiver de foreskellige naturbeskyttelser, der er i området. Den røde markering viser de berørte områder, og at de støder helt op til truede og derfor beskyttede naturtyper. En opdyrkning af arealer må forventes at belaste disse naturtyper med pesticider og kvælstoffer. Se det tidligere Århus amts hjemmeside  http://arealinfo.gis.aaa.dk eller miljøportalen   http://kort.arealinfo.dk/    
 
Begrundelser for en beskyttelse af området 
  • Udpeget af Århus Amt som spredningskorridor for dyrelivet   
  • Udpeget af Århus Amt som særlig landskabelig interesse område   
  • Udpeget af Århus Amt som mulig naturområde  
  • Rummer §3 fredninger  
  • Rummer de mest truede naturtyper, og deraf stor biodiversitet  
  • Er levested for truede dyr, planter og insekter  
  • Er udpeget af DN som en del af fremtidens natur i Danmark   
  • Støder op til Sminge & Gødvadfredningen omkring Gudenådalen  
  • Stor fortælleværdi om kulturhistorie og geologi