Opfordring til ødelæggelse af natur

Skrevet af Peder Størup

Bragt i Jyllandsposten 17 januar 2009.  Avis.

Artikel i Fyns Stifttidende

Dansk landbrugs rådgivning har utallige gange indirekte opfordret landmændene til at sætte ploven i brakmarkerne, før kommunerne bliver opmærksomme på, at de rummer værdifuld natur. Den seneste opfordring var at finde på forsiden af Landbrug Øst den 29. december 2008.

Det er ikke kun moralsk forkasteligt, men også på kanten af det lovlige, da mange af de pågældende arealer kan være beskyttede af loven. Disse brakmarker er i et foruroligende stort antal blevet placeret på enge og overdrev, som op til den tvungne braklægning ofte lå hen som afgræssede naturarealer. En oppløjning af sådanne arealer er i direkte strid med Naturbeskyttelseslovens intentioner om at bevare og beskytte Danmarks sidste enge og overdrev.

Landbrugets øverste må utvivlsomt være helt bevidste om denne problemstilling, og de synes for alt i verden at ville undgå, at naturindholdet på brakmarkerne registreres. Kommer disse naturarealer til at indgå i de 50 tusinde hektar, som landbruget er villig til at tage ud af drift mod betaling, er vi lige vidt. Vi får ikke mere natur, end vi havde for et år siden, og regeringen skal finde endnu flere penge til at beskytte naturen og vandmiljøet.I givet fald kan landbrugets tilbud om at tage 50 tusinde hektar ud af drift kun opfattes som et klodset forsøg på at fremstå som en aktiv medspiller i regeringens kommende plan for grønvækst – Politikerne bør selvfølgelig gøre det klart for landbruget, at det vil være en hel uacceptabel fremgangsmåde.

Landbrugets øverste burde have brugt omtalte forside til at opfordre sine medlemmer til ikke at sætte ploven i jorden, før naturindholdet var undersøgt grundigt. Man skulle have gjort medlemmerne opmærksomme på, at opdyrkning af §3-natur, registreret såvel som ikke registreret, er ulovlig og kan betyde en politianmeldelse, bøder og et træk i landbrugsstøtten.

Dansk Landbrug må op med noget langt mere konstruktivt, før man kan tro på, at det har en reel vilje til at beskytte naturen i Danmark.

Herunder følger endnu et eksempel som blev modtage mens ovenstående blev skrevet. Arealet er beliggende på Nordfyn, og er ikke registreret som værende beskyttet. Arealet har ligget brak, indtil det blev pløjet op i 2008. Som det ses på billeder rummede arealet en meget stor bestand af fredede orkideer, men blev alligevel blevet pløjet og sået til med korn. Dette er et, af mange trist eksempel på en utilstrækkelig naturbeskyttelse.

Maj 2008. Smukt eksemplar af orkideen gøgeurt

Maj 2008. En megt smuk og naturmæssig rig eng, med masser af orkideer.

November 2008. Engen er opdyrket og orkideerne er væk.