Nordens enge og overdrev forsvinder

Kilde: By- og Landskabsstyrelsen og Nordisk Ministerråd.

Hvidvinge_orkide

Hvidvingen siddende på orkidee.  Foto Peder Størup.

Arealer med enge, heder og overdrev går tilbage i Danmark og i Norden. Opdyrkning, skovrejsning og tilgroning har siden slutningen af 1800-tallet mere end halveret arealet. Udviklingen har betydet, at Danmark mistet nogle af sine mest artsrige naturtyper – de såkaldte lysåbne naturtyper eller kuturbiotoper.

Det er hovedbudskabet i det seneste fakta-ark, som samler viden om Nordens natur. By- og Landskabsstyrelsen og Nordisk Ministerråd står bag udgivelsen:

Nordens kulturbiotoper trues

Den moderne landbrugsdrift har betydet, at enge og overdrev er omdannet til regulære marker, eller at arealerne er blevet opgivet. Begge dele har ledt til, at mange af kulturbiotopernes karakteristiske arter, såsom gødningsbiller, engsvampe, sjældne planter og mange sommerfugle er truet af udrydning.

Link til By og Landskabsstyrelsen

Naturbeskyttelse mener at det er meget tankevækkende, set i lyset af de omfattende og ofte ulovlig opdyrkninger der finder sted af netop disse naturtyper.