50.000 hektar blev til sølle 700

Tekst Peder Størup

Midvejsevalueringen af vandmiljøplan III tegner et dyster billede af den danske miljøindsats.

Naturbeskyttelse.dk arbejder målrette for at beskytte den eksisterende natur, men forsøger også at overbevise politikkerne om, at naturen har brug for mere plads hvis tilbagegange af flora og fauna skal bremses. Derfor er det meget bekymrende, at de 50.000 ha beskyttelseszoner ned til søer og vandløb kun er blevet til sølle 700 ha. Det er specielt alvorligt set i lyset af, at mere end 150.000 tusinde hektar udyrkede arealer er blevet opdyrket de seneste 2 år. Dertil kommer de omfattende opdyrkninger at beskyttet natur som klarlægges i disse måneder.

Stadigvæk for meget N

De væsentligste resultater i forbindelse med effekterne på miljøet viser, at:

  • der kan ikke påvises nogen sikker reduktion i kvælstofudvaskningen i perioden 2003 til 2007
  • fosforoverskuddet er reduceret med ca. 6.500 tons P i perioden fra 2001/02 til 2007/08. Det svarer til en reduktion på cirka 23 procent. Delmålet om en 25 procent reduktion af fosforoverskuddet frem til 2009 vurderes herved at blive nået
  • etablering af 50.000 ha nye randzoner til vandløb og søer vil langtfra blive opfyldt.

Link til rapporten: Overblik over Vandmiljøplan-resultater i ny rapport