Biomasse er ikke løsningen

Naturbeskyttelse.dk. Bragt i Altinget.dk.


Naturbeskyttelse.dk deler ikke Dansk Energis, Concitos og Landbrug & Fødevarers begejstring for biomasse.

Af følgende grunde:

  • Produktion af energi på baggrund af husdyrgødning vil være en meget ustabil og miljømæssigt problematisk kilde til energi. Hvad vil man gøre, hvis husdyrproduktionen ikke længere er rentabel i Danmark og gyllen forsvinder? Med investeringer på 100 – 200 millioner for et biogasværk risikerer man at skulle holde liv i en husdyrproduktion, alene for at dyrene kan producere gylle. Det vil øge prisen på gyllen og ramme energimodtagerne og samfundet økonomisk.
  • Allerede nu oplever vi en tendens til, at jagten på træmasse rammer naturen og landskabet. Levende hegn og skove fjernes gratis, for at ende i kraftvarmeværkernes ovne, hvor CO2 frigives. Levende hegn udgør vigtige spredningskorridorer, og det døde ved i skoven er altafgørende for at stoppe tabet af biodiversitet.
  • Import og export af biomasse vil og kan aldrig blive bæredygtigt på forsvarlig vis. Det er ressourcekrævende, og muligheden for snyd og misbrug som følge af rovdrift på eksisterende natur vil være en kilde til evig diskussion og kritik.

Naturen er løsningen

Den mest effektive og billigste løsning vil være etablering og beskyttelse af skove og natur. Det vil de næste  50 – 100 år kunne trække store mængder CO2 ud af  atmosfæren. I den mellemliggende periode vil solceller, vind, brint, geotermisk varme, bølgeenergi m.m. kunne udvikles og udbygges. Det stimuleres ved afgifter på forurenende energikilder og en massiv satsning på energibesparelser. En forudsætning er dog, at afgifterne går ubeskåret til teknologisk udvikling. Havde vi brugt afgifterne fra vores olieproduktion til udvikling af  andre energikilder, ville fremtiden for Danmark have set meget lysere ud.

Vi skal altså satse på at udvikle energikilder, som  kan levere rigtig bæredygtig energi –  og den tid, der er brug for til udviklingen, skal vindes gennem de muligheder, naturen giver.

De tre aktørers forslag er udtryk for panikløsninger motiveret af økonomisk vinding. Det gør kun ondt værre og er Barmarksværker om igen.

I dag offentliggør Videncenter for Svineproduktion en prognose, der nedjusterer de forventede resultater til minus 47 kr. pr gris i 2010 og minus 125 kr. i 2011.

Fra Energistyrelsen:

Energistyrelsen 3.2.2 Barmarksværker

Fra starten af 90’erne blev der i flere store landsbyer etableret fjernvarme fra nyetablerede værker. Langt de fleste af disse værker producerede også el. Ved at samproducere el og varme blev der sparet brændsel, hvilket var mere miljøvenligt. Den kollektive forsyning kunne også styrke det lokale erhvervsliv i de tilfælde, hvor der blev lagt en naturgasledning, som kunne være attraktiv for industrivirksomheder. I slutningen af 90’erne fik en del af barmarksværkerne en anstrengt økonomi, bl.a. som følge af højere naturgaspriser. Derfor har staten og naturgasselskaberne i flere omgange hjulpet de nødlidende værker med støtte. I 2000 fik barmarksværkerne 370 mio. kr. fra staten og naturgasselskaberne til gældssanering. I 2003 kom den anden hjælpepakke på 85 mio. kr. Samtidig blev kraftvarmebeskatningen ændret til fordel for barmarksværkerne og andre decentrale kraftvarmeværker.

Altinget.dk Biomasse er ikke løsningen