Miljøministeren tager ikke naturtabet alvorligt

Hør Klima og Miljø: Det er skidt derude

Naturbeskyttelse.dk`s konklusion: Undersøgelsen giver mere officiel viden, end vi hidtil har haft, men langtfra et fyldestgørende billede af naturtabet i Danmark og konsekvenserne for biodiversiteten.

Det er meget bekymrende, at miljøministeren i ministeriets pressemeddelelse tolker undersøgelsen fra DMU omkring naturtabet i Danmark med, at det går i den rigtige retning. I stedet for at nævne tabet af natur fremhæves det, at der er enkelte kommuner, som potentielt har 50 pct. mere § 3-areal end registreret. Den potentielle natur, som får ministeren til at konkludere, at det går i den rigtige retning, er primært natur, der hele tiden har været der, men bare ikke har været registreret. Der er altså ikke tale om ny natur, men natur, som i årtier har været overset og har ligget ubeskyttet hen.

Følgende punkter viser, at undersøgelsen kun kan bruges som en indikator på, at der er noget galt, og ikke til at drage konklusioner om vores naturs fremgang eller tilbagegang og dens reelle tilstand.

    • Undersøgelsen er begrænset ved, at den ikke fortæller noget om, hvor meget uregistreret natur vi har mistet de sidste årtier, da den kun har vurderet tabet af registreret natur.
    • Der er ikke foretaget fysiske besigtigelser i forbindelse med undersøgelsen – man har udelukkende forholdt sig til tydelige overtrædelser ud fra luftbilleder. Luftbilleder kan bruges som en god indikator på, at der er noget galt, men de viser kun de absolut tydeligste og mest grove overtrædelser.
    • Undersøgelsen ser ikke på naturtabet efter juni 2008 og frem til i dag. Meget indikerer, at ødelæggelserne har været betydelige i den periode som følge af brakkens ophævelse og de høje jordpriser.
    • Undersøgelsen lægger store som små naturarealer ind i samme pulje og sætter herefter procenter på naturtabet. Det giver en lav tabsprocent, da de store §3 arealer på over 20 hektar sjældent udsættes for ulovligheder. Den natur, som lider voldsomt under ulovlighederne, er primært arealer på op til 15 hektar. Ser man på arealer under 15 hektar, ligger tabsprocenten som følge af ulovligheder altså væsentligt højere.

Naturbeskyttelse.dk`s konklusion er, at undersøgelsen giver mere officiel viden, end vi hidtil har haft, men langtfra et fyldestgørende billede af naturtabet i Danmark og konsekvenserne for biodiversiteten. Det skal understreges, at DMU har udført den stillede opgave ud fra miljøministeriets projektbeskrivelse. Det er altså ikke DMUs undersøgelse som sådan, der er noget galt med, men de kriterier, der har været opstillet, og miljøministerens konklusioner.

Det, som mange havde håbet på ville føre til en bedre beskyttelse af Danmarks natur, er endt i spin fra miljøministerens side, på naturens bekostning. Det er naturligvis positivt, at ministeren har forståelse for, at vi skal have registreret vores natur bedre, men miljøministerens manglende vilje til at gribe ind overfor selve naturtabet gør ubodelig skade på den biodiversitet, ministeren angivelig ønsker at beskytte. Uden en styrket lovgivning og en effektiv kommunal håndhævelse kan vi ikke beskytte de små naturlommer,  som er så vitale for vores biodiversitet.

Den kødædende Soldug er en af de planter som forsvinder når natur ødelægges.

Røde markeringer viser opdyrket natur:

Luftbillede 2 – Ved Tranum. 3,4 x 4,7 km. I 2008 var der sket indgreb i ca 40 registrerede §3 arealer,eller ca. 80 % af de beskyttede arealer i dette område.

Luftbillede 1.A. Eng og overdrev 1995, 2008 og 2008 med §3 registreringen. Areal over 11 ha (110.000 m2).

Luftbillede 1 – Ved Fjerritslev. 2,4 x 3,6 km. I 2008 var der sket indgreb i ca. 27 §3 arealer, med et samlet areal på ca. 60 ha. I dette område er ca 50 % af de beskyttede arealer berørt. Der er en overvægt af enge, men også overdrev og mosearealer er ødelagt. Enge udgør voksested for den smukke majgøgeurt.