Danmark skal finkæmmes for natur

Store dele af Danmark skal i de kommende tre år ses igennem for at finde og registrere alle søer, moser, heder og anden natur, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Det er resultatet af en aftale mellem miljøminister Karen Ellemann (V) og Kommunernes Landsforening (KL). Der er afsat 36 mio. kroner til arbejdet, der forventes afsluttet i 2013. Pengene er tilvejebragt gennem finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Formålet med kortlægningen er bl.a. at undgå, at små moser og anden natur, der ligger i landbrugslandet, ved en fejl pløjes op. Derfor gennemses luftfoto fra hele landet nu, og hvis der opstår tvivl, drager biologerne ud i landskabet.

Læs resten her: Danmark skal finkæmmes for natur

Naturbeskyttelse.dk mener: Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, det kvittere vi for. Men det er altafgørende, at der rettes fokus på den natur vi ulovligt har mistet siden 1992. Der kan forekomme fejl, men det har aldrig været meningen at lodsejerne selv skulle vurdere hvad der var beskyttet.

Citat fra kommunal biolog:

“Der er sagt og skrevet meget om naturbeskyttelseslovens §3 på det seneste. Jeg vil bare gøre opmærksom på, at alle lodsejere siden 1992 har kunne kontakte myndigheden (amt og fra 2007 kommunen)og få helt konkret at vide, hvilke arealer på hans ejendom, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Og svaret har skulle falde inden 4 uger.  Jeg forstår derfor slet ikke, hvorfor der stadigvæk er lodsejere, der ikke er klar over, hvor den natur er, de skal passe på. Spørg dog!”

Bliver disse overtrædelser ikke  forfulgt af myndighederne, vil det være i strid med loven fra 1992 som siger at:

§ 1. Loven skal medvirke til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Stk. 2. Loven tilsigter særligt

1) at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder og de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier,

2) at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af betydning for vilde dyr og planter og for landskabelige og kulturhistoriske interesser, og

3) at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet.

Stk. 3. Der skal ved lovens administration lægges vægt på den betydning, som et areal på grund af sin beliggenhed kan have for almenheden.