Beskyttelse af naturen er lodsejerens ansvar

I forlængelse af Naturbeskyttelse.dk`s fokus på tabet af beskyttet natur, har Naturstyrelsen har udgivet en flot, og meget (venlig) folder til lodsejere i det åben land.

Information om naturbeskyttelseslovens § 3

Dette hæfte er til dig, som har jord og derfor måske også er ejer eller bruger af nogle at disse særlige naturområder. Hæftet handler om den natur, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det er de små og store naturområder, der ofte ligger mellem de dyrkede marker. Det vil sige enge, overdrev, strandenge, heder, søer og vandhuller, moser og kær samt vandløb.

Formålet med dette hæfte er at give dig et overblik over reglerne i naturbeskyttelseslovens § 3 – hvilke naturtyper og områder, der er beskyttede, og hvad du må foretage dig eller ikke foretage dig på dine naturarealer. Det er helt afgørende, at du som lodsejer kender til reglerne og respekterer dem. Vigtigst er det, at du er klar over, at du altid kan spørge din kommune, hvis du er i tvivl om reglerne og beskyttelsen.

Download folderen her: Udgivelser2011BeskyttetNatur