Grødeskæring truer Natura 2000-område

Grundet periodiske oversvømmelser omkring Gudenåen, er der et stor pres på Silkeborg Kommune fra folketingspolitikkerne Kristian Pihl Lorentzen (V) og Eyvind Vesselbo (V) for at øge grødeskæringen. En forøget grødeskæring vil dog med overvejende sandsynlighed påvirke Natura 2000-området H45 væsentligt, og derfor medføre en overtrædelse af Habitatdirektivet.

Vurderingen er, at mere end en årlig grødeskæring  kan påvirke habitatet, da grøden fjernes i 25 – 50 % af vandløbet, hvilket er i strid med udpegningsgrundlaget.

Målene for Natura 2000-områdets naturtilstand fastsættes på baggrund af blandt andet basisanalysen for Natura 2000-området. Det overordnede mål er at sikre eller genoprette GUNSTIG BEVARINGSSTATUS for de arter og naturtyper, der er på de enkelte områders udpegningsgrundlag, herunder er vandplanter 3260 og bred vegetationen 6430. Hertil kommer de strengt beskyttede bilags arter. Notat fra Naturbeskyttelse.dk kan downloads her: Habitatsdirektivet overtrumfer vandløbsregulativet

I forbindelse med afdækning af konsekvenserne ved hyppig grødeskæring, lykkedes det for Naturbeskyttelse.dk at få taget et billede af den strengt beskyttede grønne kølleguldsmed. Grøn kølleguldsmed er på EF-Habitatdirektivets Bilag II. Det betyder at den kræver så streng beskyttelse, at Danmark skal udpege habitatområder, hvor der skal tages særlige hensyn til arten og hvor der ikke må foretages indgreb, der forringer artens udbredelse.