Avedøreværket vs. Natura 2000-N143

Kilde: Natur- og Miljøklagenævnet

Naturbeskyttelse.dk mener: Afgørelsen er væsentlig da den understreger at Natura 2000 beskyttelsen skal tages alvorligt og ikke mindst at staten skal overholde lovgivningen. Det kan synes noget besynderligt, at Miljøcenter Roskilde ikke selv er kommet til samme konklusion, men på den anden side kan det ikke udelukkes at man har ønsket at få prøvet sagen hos Natur- og Miljøklagenævnent og dermed prøve grænser af for udstrækningen af Natura 2000 beskyttelsen.

Ophævelse af miljøgodkendelse mv. til frit brændselsvalg på Avedøreværket

Miljøcenter Roskilde havde meddelt kommuneplantillæg, VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til ændringer af driften på Avedøreværket, der muliggjorde frit brændselsvalg inden for nærmere af Energistyrelsen bestemte rammer.

Greenpeace påklagede de trufne afgørelser, idet Greenpeace’s hovedsynspunkt var, at udnyttelse af miljøgodkendelsen ville medføre en væsentlig forøget påvirkning af Natura 2000-området med kviksølv og andre tungmetaller. Dette burde efter Greenpeace’s opfattelse vurderes nærmere i form af en konsekvensvurdering af projektet i overensstemmelse med habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7 jf. habitatdirektivets artikel 6 stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet behandlede de 3 påklagede afgørelser samlet med henblik på en stillingtagen til, om de primære forpligtelser, der følger af habitatdirektivet og habitatbekendtgørelsen, var opfyldt.

Nævnet udtalte bl.a. i sin afgørelse om forholdet mellem habitatdirektivets væsentlighedsvurdering og konsekvensvurdering, at

“Denne trinvise procedure er præciseret i EF-domstolens afgørelse i C-127/02 af 7. september 2004 (herefter “Waddenzee-dommen”), der fastslår, at myndigheden skal foretage en vurdering af, om det kan udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde væsentligt (væsentlighedsvurderingen). Hvis en sådan påvirkning på baggrund af objektive kriterier ikke kan udelukkes, skal der, såfremt projektet ønskes fremmet, foretages en konsekvensvurdering. Konsekvensvurderingen skal omfatte alle aspekter af projektet, som i sig selv eller i sammenhæng med andre projekter eller planer kan påvirke det internationale naturbeskyttelsesområdes bevaringsmålsætning, og virkningen skal bedømmes på grundlag af “den bedste videnskabelige viden på området”.

og

Sammenfattende konkluderede nævnet herefter at det ikke kan udelukkes, at brændselsomlægningen på Avedøreværket i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter, herunder nævnets nuværende emissioner, indebærer en risiko for skade på det nærliggende natura 2000-områdes integritet. Nævnet fandt derfor, at de afgørelser, som Miljøstyrelsen Roskilde har truffet på baggrund af ansøgning fra Dong Energy om tilladelse til brændselsomlægning, er behæftet med så væsentlig en mangel, at afgørelserne skal ophæves, jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2 og § 7, stk. 2.

Læs hele afgørelsen her NMK3300275ogNMK3400056ogNMK1000337